Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.grη οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 30 Απριλίου  2020 από τις 19:30 έως τις 21:00, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

α/αΘΕΜΑ
1Ένταξη του προτεινόμενου στην πρόσκληση 95 έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού» στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου.
2Έγκριση επιβολής προστίμου στον ανάδοχο του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
3Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη συμβουλευτική επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων Νομού Καστοριάς.

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψηγια τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) της με αρ. 40/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here