Αξιότιμε κ.  Δήμαρχε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, συνδημότες και συνδημότισσες

Ξεκινήσαμε ανάποδα!

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει κατανοητό, τι σημαίνει ΕΣΠΑ και τι χρηματοδοτεί.

Σημαίνει Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης και υλοποιείται μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα. Ανάλογα με την περίοδο προγραμματισμού τους, με αρχή και τέλος!

Η ανάληψη της ευθύνης υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Περιφέρειες συνέπεσε με τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας και είναι γεγονός πως χάρη στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα υλοποιούνται βασικά έργα υποδομής, απλώνεται δίχτυ προστασίας στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ενισχύονται επιχειρηματικές δράσεις κ.α.

Το ΕΣΠΑ λοιπόν, χρηματοδοτεί έργα και δράσεις στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας, ώστε να αποκτήσει η χώρα αναπτυξιακή προοπτική. Δηλαδή, το ΕΣΠΑ δεν μοιράζει χρήματα απευθείας στους πολίτες, αλλά έμμεσα. Κάνει π.χ. τους οδικούς άξονες και βοηθάει τις μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων (έμμεσο όφελος για τον καθένα μας).

Στην προκειμένη περίπτωση χρηματοδοτεί κοινωνικές δράσεις όπως οι παιδικοί σταθμοί και αυξάνει τους δικαιούχους μέσω της  Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στα ωφελούμενα άτομα θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 της ΑΔΑ: 605Ξ465ΖΩ5-Γ5Η, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της σχετικής ΚΥΑ.

Η δράση υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2019-2020 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020), όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους ωφελούμενους, που θα επιλεγούν.

Στην προκειμένη περίπτωση τα ετήσια όρια δαπάνης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους ωφελούμενους είναι: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.805€ χωρίς σίτιση και 2.375€ με σίτιση.

(Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.)

Σύμφωνα με την υ.α. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ 1157/Β), το Π.Δ. 99/2017 την υ.α. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ Β΄ 645), την υ.α. Π1β/Γ.Π.οικ.116847/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1519) και την κ.υ.α. 16065/2002 (ΦΕΚ Β΄ 497), όπως ισχύουν, στους Παιδικούς Σταθμούς θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να παρέχονται  στα παιδιά, καθώς και στους γονείς:

Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα

– Μέριμνα για την σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους

Ευαισθητοποίηση των γονέων πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας,

προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση

– Υποβοήθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο

– Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα φιλοξενούμενα παιδιά, με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων

Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων παιδιών, σε κτίρια κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οριζόμενες στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο τεχνικές προδιαγραφές.

Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία.

– Φροντίδα για την ατομική καθαριότητα των παιδιών, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Δομής.

Τακτική ιατρική παρακολούθηση από Παιδίατρο, ο οποίος συμβάλλεται με το Σταθμό με σύμβαση έργου και έχει υποχρέωση να εξετάζει τα παιδιά σε τακτά χρονικά διαστήματα, να παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της δομής για οποιαδήποτε θέμα προκύψει και άπτεται της αρμοδιότητάς του.

Οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζονται για κάθε νήπιο μέσω της «αξίας τοποθέτησης» (voucher). Είναι αναγκαία λοιπόν η πρόσληψη ανάλογου αριθμού παιδαγωγών, μαγείρων, καθαριστών, διατροφολόγων, παιδιάτρων, ψυχολόγων.

Σύμφωνα  με το Πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας  και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς (ΑΔΑ: Ω45ΙΟΛΜΙ-2ΦΙ) το Προσωπικό Μόνιμο και ΙΔΟΧ των παιδικών Σταθμών κατά ειδικότητα και σχέση εργασίας είναι:

  ΚΛΑΔΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ – ΕΣΠΑ
1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16 5
2 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 0
3 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 9 5
4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0 8

 

 

 

Ενώ τα παιδιά  για την χρονική περίοδο 2019-20 ανά παιδικό σταθμό είναι:

  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΣΠΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ
1 Α’ Καστοριάς 15 3 12
2 Β’ Καστοριάς 16 6 10
3 Γ’ Καστοριάς 46 23 23
4 Μανιάκοι 37 20 17
5 Χιλιόδενδρο 8 3 5
6 Δισπηλιό 10 7 3
7 Μαυροχώρι 18 7 11
8 Πολυκάρπη 11 7 4
9 Τοιχιό 9 4 5
10 Κορησός 13 7 6
11 Μεσοποταμία 35 16 19
12 Οινόη 5 3 2
  ΣΥΝΟΛΟ 223 106 117

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ωφελούμενα παιδιά  με ΕΣΠΑ είναι 106 («αξίας τοποθέτησης» voucher 2.375€)  προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα ΕΣΠΑ για το 2019-20 θα είναι 106Χ2.375=251.750

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018-19 το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας για τους  18 εργαζόμενους  με ΕΣΠΑ (σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου) ήταν:  24.312,15 €, με συνολικό ετήσιο κόστος για τους 18 εργαζομένους (ΕΣΠΑ) 11Χ24.312,15=267.433,65 €.

Σύμφωνα με το Πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας  και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς (ΑΔΑ: Ω45ΙΟΛΜΙ-2ΦΙ) προτείνεται η ανανέωση συμβάσεων μόνο δέκα (10) εργαζομένων με ΕΣΠΑ (8 ΥΕ Καθαριότητας, 2 ΔΕ Μαγείρων) με συνολικό ετήσιο κόστος 148.574,24€ (Δαπάνες προσωπικού ΕΣΠΑ) αφού οι παιδαγωγικές ανάγκες καλύπτονται πλήρως από το μόνιμο παιδαγωγικό προσωπικό (άρθρου 8 «Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα» του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (4249Β ́/2017, καθιστώντας  έτσι υπεράριθμους τους πέντε (5) βρεφονηπιοκόμους ΙΔΟΧ-ΕΣΠΑ).

Έσοδα ΕΣΠΑ – Δαπάνες προσωπικού ΕΣΠΑ = 103.176€ υπόλοιπο για κάλυψη όλων των υπόλοιπων προαναφερόμενων υποχρεωτικών παροχών και υπηρεσιών  που δικαιούνται οι 106  ωφελούμενοι μαθητές .

Ως συνδυασμός «Τελευταία Ευκαιρία» θα παρακολουθούμε  τον προϋπολογισμό  (έσοδα – έξοδα) του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας  και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς και θα συμβάλουμε γενικότερα:

 • στην εξασφάλιση όλων των προαναφερόμενων παροχών σύμφωνα με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
 • στον εξορθολογισμό των δαπανών
 • στην αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
 • στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ. πρόσληψη άλλων ειδικοτήτων, παιδιάτρων, διατροφολόγων κ.α.)
 • στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα
 • στην αύξηση του αριθμού των μαθητών με voucher
 • στην σωστή κατανομή των εξόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου μας
 • στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου αν κριθεί ανάγκη, με δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου
 • στην δημιουργία παιδικού σταθμού στην περιοχή της Χλόης
 • στην δημιουργία ανταγωνιστών δημόσιων ΚΔΑΠ στο Δήμο μας
 • στην μελέτη και κατάρτιση ενιαίου μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για την δημόσια παιδεία, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σχετικές δομές εκπαίδευσης (Προσχολική Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), με στόχο την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχή μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here