Όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 παρ.1 του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με το οποίο προβλέπεται η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στην εν λόγω επιτροπή μετέχουν δημότες και δημότισσες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, οι οποίοι/ες ορίζονται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στον Ειδικό Κατάλογο Δημοτών που θα δημιουργηθεί στο Δήμο Καστοριάς.

Για το λόγο αυτό,

ο Δήμαρχος Καστοριάς

κ α λ ε ί

όσους δημότες και δημότισσες, που είναι εγγεγραμένοι/νες στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Καστοριάς, επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να εγγραφούν στον Ειδικό Κατάλογο Δημοτών που θα τηρηθεί στο Δήμο Καστοριάς, καταθέτοντας σχετική δήλωση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

– στο γραφείο Δημάρχου ή

– στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (γραφείο 18) ή

– να αποστείλουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στο mail: dskastorias@gmail.com    ή

– στο FAX: 2467026145

Καταληκτική ημερομηνία, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Γιάννης Κορεντσίδης

   Άρθρο 78 ΝΟΜΟΣ 4555_2018

∆ημοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852
/2010
Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76 ∆ημοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000)
κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών,
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη
θητεία των δημοτικών αρχών. ∆ημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να
συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από
εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του
πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και
πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και
κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας
των πολιτών, θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες. Ο συνολικός
αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της
περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από
είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των
μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται
μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που
τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον
μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει
υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους
δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι
οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν
συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι
των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των
κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων
των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να
καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο
σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του
δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Κ.∆.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει
την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι
προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και
συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και
παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά
την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού
δημοψηφίσματος.
στ) ∆ιατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από
πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη
σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος
δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που
εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς
που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ έως θ΄ της
παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους
δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι΄ της
παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο
επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια
διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και
συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση
έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η
γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από
τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην
εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με
μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε
πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις
της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των
της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των
παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των
οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο
δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.
6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των
δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό
διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες
διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την
παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου,
που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here