Äåéãìáôïëçðôéêïß Ýëåã÷ïé óå ôáîéäéþôåò ðïõ åðéóôñÝöïõí óôçí ÁôôéêÞ áðü åîåéäåéêåõìÝíï êëéìÜêéï Åéäéêþí Éáôñþí êáé Íïóçëåõôþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ, óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ôçí Ðáñáóêåõç 21 Áõãïýóôïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ενημέρωση για τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τη νόσο Covid-19, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου από Επαγγελματίες Υγείας του Κέντρου Υγείας Καστοριάς,  στον εξωτερικό χώρο του ΚΑΠΗ Καστοριάς από τις 11:30 έως τις 13:00. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here