Η Ολυμπία Τελιγιορίδου απαντά με στοιχεία στα ψέματα της ΝΔ και του κ. Τζηκαλάγια για το φράγμα της Διποταμίας

Σε Δελτίο Τύπου του κ. Τζηκαλάγια διάβασα πως μετά από επίσκεψη του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , δεν βρήκε τίποτα για το φράγμα της Διποταμίας και μάλιστα προχώρησε σε εκφράσεις όπως «ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ» κλπ.

Δύο τινά συμβαίνουν. Ή του λένε ψέματα στο Υπουργείο και τον «δουλεύουν», ή  λέει ο ίδιος ψέματα και προσπαθεί να κοροϊδέψει αυτός τον κόσμο.

Επειδή έχω ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα παραθέτω μερικά έγγραφα από το αρχείο μου, για να δούμε ποιοι λένε ψέματα και ποιοι εργάστηκαν για την ένταξη του φράγματος της Διποταμίας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς όπως ξεκαθάρισα και σε Δελτίο Τύπου στις 22 Μαίου 2019 το φράγμα της Διποταμίας για τυπικούς λόγους δεν εντάχθηκε στο ΠΑΑ αλλά στο ΠΔΕ.

Ο κ. Τζηκαλάγιας δεν έχει να κάνει τίποτε περισσότερο, καθώς είναι όλα έτοιμα, από το να υλοποιήσει το έργο.

ΥΓ: Όσον αφορά το φράγμα του Νεστορίου, όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου στις 23 Απριλίου 2019, μετά από σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ που με  πρωτοβουλία μου προκάλεσα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να αποσύρει εντός τριμήνου τις 23 προσφυγές της και πως θα ξεκινήσουν οι εργασίες το φθινόπωρο 2019.

Επισυνάπτω τα έγγραφα που αφορούν το φράγμα της Διποταμίας καθώς επίσης και το Δελτίο Τύπου από 23 Απριλίου 2019 του Φράγματος Νεστορίου.

Ολυμπία Τελιγιορίδου

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα χρηματοδότησης του έργου ‘‘ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ’’ από τη ΣΑΕ 081 έτους 2019 του ΥΠΑΑΤ»

ΣΧΕΤ: α) Το με αριθμ. Πρωτ. 806/113708/21-5-2019 έγγραφό μας.

β) το από 30/5/2019 email της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημόσιων Αναφορών του ΥΠΑΑΤ

γ) την Εγκύκλιο με ΑΠ 25853/ 28-2- 2019 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «περί οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και προγραμματισμό δαπανών 2020-2022» (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ),

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του (γ) σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Το προτεινόμενο έργο του θέματος αφορά σε κατασκευή φράγματος και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή της Διποταμίας, του Δήμου Ακριτών, της Π.Ε. Καστοριάς.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 και του 2011, στην περιοχή που προβλέπεται να ωφεληθεί από την κατασκευή του εν λόγω έργου, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση του πληθυσμού, ενδεικτικό φαινόμενο ότι η διαβίωση εκεί παρουσιάζει αρκετά προβλήματα.

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την περιοχή με πολλαπλά οφέλη σε ότι αφορά στην άρδευση των αγρών και στην βιώσιμη διαχείριση του νερού ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής εντατικών καλλιεργειών υψηλής παραγωγής (καλαμπόκια, φασόλια, τριφύλλι), όπου έμμεσα θα βοηθήσουν και στην κτηνοτροφία του τόπου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ήδη από το 2009, είχε εντάξει τη μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων άρδευσης- όπως ήταν και η μελέτη/κατασκευή του εν λόγω έργου, στο ΠΑΑ 2007-2013- στην ευρύτερη περιοχή της ακριτικής αυτής γωνιάς της Ελλάδας, καθώς είχε κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς καθώς και στην συγκράτηση του πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας συνολικότερα.

Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013 είχε ενταχθεί η Μελέτη και η Κατασκευή του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 9.871.643,46€. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου (ΣΑΕ 081/8 κωδ. ΣΑ 2009ΣΕ08180006) ολοκληρώθηκε μόνον , η  μελέτη του έργου, γεγονός ενδεικτικό της σπουδαιότητας του έργου , με προϋπολογισμό 721.643,46€.

 

Η εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου , θεωρούμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς  πέραν των ωφελειών από τη δημιουργία μίας δημόσιας υποδομής σε μία ακριτική περιοχή της Ελλάδας, όπως αυτές προαναφέρθηκαν, η δαπάνη ,που πραγματοποιήθηκε  για την εκπόνηση της μελέτης θα καταλήξει ως μία σπατάλη του ελληνικού δημοσίου χωρίς αντίκρισμα, καθώς μία μελέτη από μόνη της είναι ένα έργο «επί χάρτου». Επιπλέον ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος, τα χρήματα αυτά να αποτελέσουν , αντικείμενο καταλογισμού από την Ε.Ε. και να επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς σύμφωνα με το Μέτρο 125Α1, η συγχρηματοδότηση αφορούσε σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά εγγειοβελτιωτικά έργα με επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί με την προαναφερόμενη ενταγμένη πράξη.

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας έκρινε σκόπιμο να αναζητήσει άμεσα χρηματοδότηση για ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

 

Αρχικά, για την κατασκευή του εν λόγω έργου έγινε προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία μας υπέβαλε την αριθμ. Πρωτ. 1787/155555/12-11-2018 Αίτηση Στήριξης, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011322245, στο Μέτρο 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη Αίτηση στήριξης δεν εγκρίθηκε, με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του συγκεκριμένου Μέτρου. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι στόχος του νέου ΠΑΑ 2014-2020 είναι η μείωση των απωλειών του νερού σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα και συνεπώς επιλέξιμα είναι τα έργα των ανακαινίσεων/εκσυγχρονισμών αρδευτικών δικτύων.

 

Σε δεύτερο στάδιο, απευθυνθήκαμε στο εθνικό πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ, καθώς το προτεινόμενο έργο αφορά σε άρδευση 3.500 στρεμμάτων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3881/1958 «Περί εγγείων Βελτιώσεων», όπως ισχύει και το ΠΔ97/2017 «Οργανισμός Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων», αρμόδιο για την χρηματοδότηση και κατασκευή των σχετικών εγγειοβελτιωτικών έργων είναι το ΥΠΑΑΤ. Στην πρότασή μας ((α) σχετικό) δεν ήταν δυνατόν να ακολουθήσουμε τους περιορισμούς της Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑ ((γ) σχετικό) καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης έργων από τις υφιστάμενες εγγραφές των ΣΑ _81.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προωθήσετε για ένταξη στη ΣΑΕ 081 του Υπουργείου μας το έργο του θέματος, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που σας αποστείλαμε με το (α) σχετικό και έχουμε ήδη υποβάλει και ηλεκτρονικά στην εφαρμογή epde.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για ένταξη νέου έργου   στη ΣΑΕ 081

ΣΧΕΤ: α)Το με Αρ. Πρ οικ. 1806 /113489/21.5.2019 έγγραφο Δ/νσης Τ.Ε & Αγροτικών Υποδομών.

 β) Η Εγκύκλιος με ΑΠ 25853/ 28-2- 2019 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης περί οδηγιών για

την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και προγραμματισμό δαπανών 2020-2022

(ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ).

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το (β) σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προχώρησε στην πρόταση και υποβολή ενός Τεχνικού Δελτίου για ένταξη στο ΠΔΕ 2019 στη ΣΑΕ081, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι για την προαναφερόμενη πρόταση έργου θα γίνει Σύνταξη και Αποστολή στην εφαρμογή epde του Τεχνικού Δελτίου του. Όλη η αλληλογραφία, θα σας αποσταλεί  και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόταση ένταξης νέου έργου στην ΣΑΕ 081, του Π.Δ.Ε. έτους 2019

Σχετ :  α) το αριθμ 1277/121734/28-5-19 έγγραφό μας

β) το αριθμ 901/131950/5-6-19 έγγραφο της Δ/νσης Εγγ. Βελτ. & Ε.Π.

 

 

Σε συνέχεια του α) σχετικού εγγράφου μας και του απαντητικού e-mail της Υπηρεσίας σας, σας αποστέλλουμε το β) σχετικό συνοδευόμενο από το Τεχνικό Δελτίο του έργου <<Κατασκευή αρδευτικού φράγματος και αρδευτικού δικτύου Διποταμιάς Ν. Καστοριάς>> και παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα ένταξης του νέου έργου στην ΣΑΕ 081 του έτους 2019 σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του συνημμένου πίνακα.

(Αρ. ηλεκτρονικής πρότασης στο epde : 5084)

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ Σ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

 

 

Αθήνα 23/4/ 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΑΑΤ σύσκεψη για το φράγμα Νεστορίου.

 

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ η Υφυπουργός κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Γ.Γ. κ. Χαράλαμπος Κασίμης, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο περιφερειάρχης κ. Θ. Καρυπίδης , ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αδαμόπουλος, η ανάδοχος εταιρία  ΑΚΤΩΡ  και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.

Αποφασίστηκε η  επίβλεψη του έργου να γίνει από την κεντρική τεχνική  υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ με την συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών της έδρας της περιφέρειας.  Μ ε την απόφαση αυτή συμφώνησε η ανάδοχος εταιρία ώστε να ξεκινήσει άμεσα η έναρξη των εργασιών.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ  αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του έργου, που θα αρδεύσει 72.000 στρέμματα και θα δώσει πνοή στην Π.Ε. Καστοριάς και ιδιαίτερα στον αγροτικό κόσμο της περιοχής , προέβει  στις απαραίτητες ενέργειες προς επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν διαχρονικά.

Επιπλέον με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,  εγκρίθηκε το αποτέλεσμα διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης για το Αρδευτικό Δίκτυο Νεστορίου, που είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργική  ολοκλήρωση του φράγματος Νεστορίου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here