Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:n>

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 24/10/2016 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19η/2016
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου :ΕΣΠΑ –ΣΑΕΠ 0058  « Ολοκλήρωση εργασιών –Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 336.000,00 € (με ΦΠΑ)
 4. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 5.  Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1200) τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε.Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017
 6. Έγκριση ή μη του από 18/10/2016 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 650 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2016,ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 7. Έγκριση δαπάνης πληρωμής 10ου λογαριασμού μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση α)νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 και β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση της τροποποίησης της αριθ.1639/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (δρομολόγια μεταφοράς μαθητών) Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 11. Έγκριση εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 13. Έγκριση δέσμευσης και καταβολής ποσού στην Καλλιστώ ως τελική αποπληρωμή του έργου LIFEARCTOS/KASTORIA/(life 09NAT/GR/000333ARCTOS/KASTORIAS)
 14. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασία επισκευής  για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ)της Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Κοζάνης
 18. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε οκτώ (8)άτομα του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε.Φλώρινας
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.218.000,00 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου 2016 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης και για την τοποθέτηση εξέδρας για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28 Οκτωβρίου Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα : «Η Εικαστική Παιδεία στη σύγχρονη σχολή καλών τεχνών » του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας –Σχολή καλών τεχνών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 28.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα κ.Αργυριάδη Παντελή
 31.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9.  Μ.Μ.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here