Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται αυτό το χρονικό διάστημα και σε εφαρμογή του νόμου 4692/2020 με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» καθώς και της Υ.Α 26/2/2021 με θέμα “Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων” να αποφασίσουν αν επιθυμούν τη μετατροπή του σχολείου τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό. Οι επιδιώξεις και το όραμα της κυβέρνησης για το δημόσιο σχολείο, όπως αυτές αποτυπώνονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις του τελευταίου ενάμισι χρόνου και έχουν καταγγελθεί τόσο από την Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς, όσο και από την Ο.Λ.Μ.Ε., είναι πλέον γνωστές και γι’ αυτό και οφείλουμε να επισημάνουμε στους συναδέλφους μερικά σημεία του νόμου 4692/2020 και της υπουργικής απόφασης πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση.

          Θεωρούμε δεδομένη και απαραίτητη την ύπαρξη Πειραματικών σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) που θα συνδέονται απευθείας με τα Πανεπιστήμια και θα έχουν ως στόχο την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων, μεθόδων διδασκαλίας και τα οποία θα αφορούν τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Η τυχαιότητα όμως θα πρέπει να αφορά και στο εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολείων, ώστε να υπάρχουν ουσιαστικά και ρεαλιστικά συμπεράσματα. Η δημιουργία ιδανικών συνθηκών, που απέχουν παρασάγγας από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, μόνο σε εσφαλμένες διαπιστώσεις μπορούν να οδηγήσουν.

          Η ίδρυση και λειτουργία Πρότυπων σχολείων (Π.Σ.), όπου οι μαθητές θα επιλέγονται μετά από εξετάσεις, αυτομάτως κατηγοριοποιεί την δημόσια εκπαίδευση. Πέραν του γεγονότος ότι οι μαθητές μπαίνουν σε μία εξουθενωτική διαδικασία, προκειμένου να εισαχθούν σε ένα πρότυπο σχολείο που τους στερεί τα παιδικά – εφηβικά τους χρόνια, η λειτουργία πρότυπων σχολείων αναιρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της δημόσιας εκπαίδευσης των ίσων ευκαιριών, της ίσης πρόσβασης και της ίδιας γνώσης για όλα τα παιδιά. Αυτό φανερώνει άλλωστε και το διαφορετικό καθεστώς χρηματοδότησης στο οποίο θα υπόκεινται τα πρότυπα σχολεία.

          Συγκεκριμένα:

1. Εργασιακό καθεστώς εκπαιδευτικών

α) Άρθρο 19 παρ.15: «Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό.  Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησης τους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη του χαρακτηρισμού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. …»

β) Άρθρο 19 παρ.18: «Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από τους εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου, τα λειτουργικά κενά καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Π.Δ.Ε. και διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.».

γ) Άρθρο 19 παρ. 23: «…Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.».

δ) Επιπλέον αρμοδιότητες και φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2: «Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων των λοιπών σχολικών μονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:….»

2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικής μονάδας

Στα σχολεία αυτά θα υπάρχει μια διαρκής αξιολόγηση των πάντων, που θα κάνει ασφυκτική την σχολική καθημερινότητα. Εκτός από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, που είναι αυτή η αξιολόγηση στην οποία αρνηθήκαμε  με την μαζική συμμετοχή μας στην απεργία – αποχή, προβλέπεται και η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

α) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών:

          Οι νεοεισερχόμενοι στα Πρότυπα τοποθετούνται με μονοετή θητεία και εφόσον αξιολογηθούν θετικά, τοποθετούνται με τετραετή θητεία (άρθρο 19, παρ. 14).

          Αξιολογούνται, επίσης, στη διάρκεια του τελευταίου έτους της 2ετους ή 4ετούς τους θητείας (άρθρο 20, παρ.1) από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο, από τον ΣΕΕ και από τον Διευθυντή.

β) Αξιολόγηση σχολικής μονάδας (άρθρο 21):

          Εσωτερική: Ο Διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., στην αρχή του έτους συντάσσουν προγραμματισμό δράσεων και στο τέλος του έτους έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.

          Εξωτερική: Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο τέλος του σχολικού έτους και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.

          Μεταξιολόγηση: Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και συντάσσει ανά τετραετία έκθεση μεταξιολόγησης.

3. Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (άρθρο 17)

          Δημιουργείται μια «σκιώδης διεύθυνση» σε κάθε Πρότυπο, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από: ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργο, τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου, δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της «προσφοράς» τους στο σχολείο, Το ΕΠΕΣ έχει αυξημένες αρμοδιότητες, αποφασιστικού χαρακτήρα (αξιολόγηση εκπαιδευτικών, υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, δημιουργία ομίλων, αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος, προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητικές δραστηριότητες κλπ) υποβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων.

4. Συμβούλιο στήριξης σχολείου (Άρθρο 22)

          Δημιουργείται πενταμελές συμβούλιο στήριξης του σχολείου με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από: α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, το οποίο αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας κλπ. Βασικές διαδικασίες του σχολείου περνούν σε εξωσχολικούς και άρα αναρμόδιους φορείς.

5. Χρηματοδότηση Προτύπων (άρθρο 23, παρ. 2)

          Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. θα τελούν σε διαφορετικό καθεστώς χρηματοδότησης.

          “Η χρηματοδότηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:

          α) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με την περ. ι ́ της παρ. 2 του άρθρου 11 και την περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 12 και

          β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η χρηματοδότηση αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.”

Συμπερασματικά,

          τα Πειραματικά και κυρίως τα Πρότυπα σχολεία, πέραν της αυταπόδεικτης κατηγοριοποίησης των σχολείων που επιφέρουν, αποτελούν μία συνεχώς αξιολογούμενη δομή στην οποία οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν οργανική θέση, έχουν επιπλέον (γραφειοκρατικό κυρίως) φόρτο εργασίας, ένα αβέβαιο εργασιακό καθεστώς και αξιολογούνται διαρκώς. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν αποτελεί ουσιαστικά το κυρίαρχο όργανο του σχολείου καθώς το ΕΠ.Ε.Σ. και το Συμβούλιο Στήριξης αποφασίζουν για όλα σχεδόν τα θέματα του σχολείου ενώ ταυτόχρονα θεσμοθετείται η αναζήτηση χορηγιών και δωρεών για τη χρηματοδότησή τους.

          Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς συμφωνεί με την ύπαρξη Πειραματικών σχολείων με χαρακτηριστικά (π.χ. επιλογή μαθητών, εκπαιδευτικών, δομών) που δεν θα οδηγούν όμως σε συμπεράσματα μίας επίπλαστης πραγματικότητας και με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση, ώστε οι επιστημονικές κατακτήσεις να διαχέονται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και να είναι άμεσα εφαρμόσιμες στο δημόσιο σχολείο.

          Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην συναινέσουν στην μετατροπή των σχολείων τους σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία.

          Καλούμε τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς να μην προτείνει την ένταξη σχολείου στα Πρότυπα και Πειραματικά χωρίς τη συναίνεση του συλλόγου διδασκόντων.

          Καλούμε τέλος το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει τις θέσεις του για τα Πειραματικά Σχολεία και να προχωρήσει σε κατάργηση των Προτύπων Σχολείων. 

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο δωρεάν σχολείο της ίσης πρόσβασης και της ίδιας γνώσης για όλους τους μαθητές!

Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας δικαιώματα!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here