Πώς και πόσο επιδοτείται με το 50% το κόστος απόκτησης νέων κομπιούτερ, η δημιουργία ιστοσελίδας, e-shop, δικτύων, η αγορά λογισμικού

Την αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων με επιδότηση έως 50% του κόστους, έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με δύο προγράμματα που βγαίνουν προσεχώς στον «αέρα».

Πρόκειται για δύο δράσεις της συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ. Η πρώτη δράση είναι το «Ψηφιακό Βήμα» που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες υστερούν σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η δεύτερη είναι το «Ψηφιακό Άλμα», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βρίσκονται ήδη στην ψηφιακή εποχή και θέλουν να τον αναβαθμίσουν.

Οι συνολικές ενισχύσεις για κάθε μία δράση είναι 35 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου, που θα υποβάλουν.

Πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των δύο δράσεων είναι:

1. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Βήμα». Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε Χαμηλή ή Μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 80.000 ευρώ.

2. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα». Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35 εκατ. ευρώ αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε Ανώτερη ή Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμό από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 200.000.

Για την ένταξη στα δύο προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν αρχικά, ένα ερωτηματολόγιο από το οποίο θα προκύπτει το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης, το οποίο θα συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Ειδικότερα το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς, ώστε να προκύπψει το ψηφιακό επίπεδο της επιχείρησης:

 • Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)
 • Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)
 • Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
 • Ηλ. Υπολογιστής (ες), Server(s) (0.5, 1)
 • Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets,  set top boxes)
 • Ιστοσελίδα
 • Σύνδεση σε e-market places
 • Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα Social media
 • E-shop /σύστημα κρατήσεων
 • Ασφαλείς πληρωμές
 • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Εφαρμογές γραφείου, Antivirus
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει:

 • Καινούργιο εξοπλισμό, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Λογισμικό, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου).

Το επενδυτικό σχέδιο, θα πρέπει να οδηγεί στην ψηφιακή της αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγησή της, βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου.

Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, οφείλουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο εντός ενός έτους, ενώ το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του κόστους του σχεδίου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή και δάνειο.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα δαπάνες απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση και στις δύο δράσεις είναι οι μη προβληματικές ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017, δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και έχει θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.

sofokleousin.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here