Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο… ευπρεπισμός της πόλης, κάτι βέβαια αυτονόητο που όμως αποδεικνύεται ότι έπρεπε να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να το κάνει πράξη.

Μετά, λοιπόν, από τις δύο γαλάζιες θέσεις στάθμευσης στην πλατεία Βαν Φλιτ, σήμερα τα συνεργεία του δήμου οριοθέτησαν με το ίδιο γαλάζιο χρώμα μία ακόμα θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ αυτή τη φορά στη Λεωφόρο των Κύκνων στο ύψος των ΕΛΤΑ.

Αφαίρεση επιτόπου πινακίδων και διπλώματος

Με την αφαίρεση πινακίδων για 60 ημέρες θα τιμωρούνται οι παραβάτες με αντικοινωνική κυρίως συμπεριφορά σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4530/2018 – ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018

Με τον νέο νόμο 4530/2018 ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018  και έχει τεθεί σε ισχύ, οι παραβάτες οδηγοί, εκτός του προστίμου θα τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησηςαπό το βεβαιούντα την παράβασηγια εξήντα (60) ημέρες για παραβάσεις με αντικοινωνική κυρίως συμπεριφορά.

Οι Παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς με αφαίρεση πινακίδων, άδεια κυκλοφορίας και διπλώματος για 2 μήνες είναι :

α. Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση,

β. Οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης  ΑΜΕΑ

γ. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε  τρόπο τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο  χρόνο, όπως  για  να  προσπεράσουν  προπορευόμενα οχήματα,  κατά παράβαση της παρ. 9  του άρθρου 29 του Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας,

δ. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή  λωρίδα  ή τη χρησιμοποιούν  για  προσπέραση  και αιφνιδιάζουν  τους κινούμενους σε αυτήν

ε. Οι  οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που  απορρίπτουν εκτός του οχήματος  τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως  τσιγάρα,

στ. Οι  οδηγοί που  παραβιάζουν τις  διατάξεις για τη  χρήση  ζώνης  ασφαλείας  ή προστατευτικού κράνους,

ζ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.

Διπλασιασμός της ποινής

Για τις παραπάνω παραβάσεις των περιπτ. α έως ζ, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια  οδήγησης  αφαιρείται για διπλάσιο  χρονικό  διάστημα  και ο  παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

 

Διαδικασία αφαίρεσης

Κάθε πινακίδα οχήματος που αφαιρείται από αρμόδιο όργανο,  καταχωρείται  μηχανογραφικά  στο  αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα όργανα που βεβαιώνουν τις παραβάσεις διαβιβάζουν τις σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών, οι οποίες μεριμνούν για τη μηχανογραφική καταχώριση τους.

 

Εξαιρέσεις

Κατ’  εξαίρεση των  αναφερομένων στην παράγραφο 8 του άρθρου 103  του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) και των διατάξεων του  προηγούμενου και του άρθρου αυτού,  δεν αφαιρούνται οι κρατικές  πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των  πιο κάτω κατηγοριών οχημάτων:

α) οδικών οχημάτων που  ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις  εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης.

Απο πότε θα ισχύουν

Άμεσα ισχύουν βαριές διοικητικές ποινές ενώ αναμένονται υπουργικές αποφάσεις για τα οικονομικά πρόστιμα.

Τα παραπάνω ισχύουν από την 30-3-2018 , ημερομηνία που δημοσιεύθηκε ο νόμος 4530/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 Υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες όλες πλέον οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια.

Οι Κατηγορίες θα είναι :
α) χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1),
β) μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2),
γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3).

Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, οι ανωτέρω παραβάσεις μπορεί να κατατάσσονται και στις εξής κατηγορίες:
α) πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1),
β) αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2).

Για τις παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας έως και 100 ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας από 101 έως και 300 ευρώ και για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας από 301 έως και 600 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα καθοριζόμενα με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου διοικητικά πρόστιμα θα προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Επίσης μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.
Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου.

Η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ.7 του Ν.4530/2018 – ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018

 

Τροποποίηση επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Για την κίνηση των oχημάτων σε αυτoκινητόδρoμoυς, oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας και σήραγγες, τροποποιήθηκαν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και έτσι θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των μηχανoκίνητων oχημάτων τα oπoία εξ υπoλoγισμoύ ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν σε oριζόντια oδό ταχύτητα μεγαλύτερη των «70 χιλιομέτρων την ώρα (από 50 που ίσχυε), με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.»

 

Για την παράνομη στάθμευση ενοικιαζομένων αυτοκινήτων

Με το Άρθρο 31 παρ. 3 του Ν.4530/2018 – ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 εξαιρέθηκαν τα αυτοκίνητα πoυ ανήκoυν στις νόμιμα λειτoυργoύσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και τα οχήματα δημόσιας χρήσης απο το υποχρεωτικό διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40) που απαγoρεύει τη στάση και τη στάθμευση.

 

Τι προβλέπει για τις «γουρούνες»

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4530/2018, οι τετράτροχες μοτοσικλέτες με κινητήρες έως 125 κ.εκ. δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς, ωστόσο επιτρέπεται να τις διασχίζουν κάθετα.
Επιπλέον, το άρθρο 31 ξεκαθαρίζει πως αν εκμισθωθεί «γουρούνα» σε πρόσωπο που δεν έχει απαιτούμενη άδεια οδήγησης, επιβάλλεται στον εκμισθωτή, στον μισθωτή και στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει άδεια οδήγησης, πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και κατάσχεση της «γουρούνας».

 

Πρόστιμο 150 ευρώ με τις Διασταυρώσεις για παραβάσεις ΚΤΕΟ απο το Υπουργείο

Κάθε φορά που θα γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. Ειδικότερα :
Με Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα:
α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου,
β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.
Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57).

(Περισσότερα για τις Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για το ΚΤΕΟ στα αυτοκίνητα ΕΔΩ)
Η ισχύς του παραπάνω μέτρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου Νόμος 4530/2018 – ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή 30-9-2018

 

Σε ισχύ είναι και επίσημα ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και οι παραβάσεις αλλά και τα νέα πρόστιμα που αυτός προβλέπει. Ο νέος ΚΟΚ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 56/2018). Ο νέος ΚΟΚ ορίζεται από το Νόμο 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here