Ολοκληρώθηκε η ένταξη του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) για την πόλη της Καστοριάς στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας.

Πρόκειται για μια σύνθετη και μεγαλεπήβολη προσπάθεια που γίνεται από τη δημοτική αρχή του Ανέστη Αγγελή για την ανάδειξη της πόλης της Καστοριάς μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, από το οποίο αναμένεται η χρηματοδότηση δράσεων με συνολικό προϋπολογισμό 8.890.000 € €, ως μοχλού της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Καστοριάς θα επιδιώξει μέσω του ΕΣΣΒΑΑ την ανασυγκρότηση της περιοχής αυτής με δράσεις που θα συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας, στην κοινωνική αναζωογόνηση και στην απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση, στην δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και στην πολεοδομική οργάνωση της Καστοριάς.

Το εγκεκριμένο τελικό σχέδιο αποτελείται από τρεις άξονες προτεραιότητας. Ο Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1. Ανάδειξη, Αξιοποίηση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει δράσεις ανάπλασης του παραλίμνιου μετώπου (από Διοικητήριο μέχρι τον «Σταυρό»), αστικής αναβάθμιση των πλατειών Μακεδονομάχων και Ειρήνης, συντήρησης του Αρχοντικού Χριστόπουλου, καθώς και ανάπτυξης δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, ώστε να διασυνδεθούν οι επισκέψιμες περιοχές της Πόλης και να διευρυνθεί ο «ζωτικός χώρος» υποδοχής και διαχείρισης ροών επισκεπτών σε ολόκληρη την Πόλη. Οι παρεμβάσεις αυτές εξυπηρετούν τον κεντρικό στόχο του ΕΣΣΒΑΑ, που είναι να μετατρέψει την Καστοριά σε μια «ευρωπαϊκή πόλη όπου αξίζει να ζεις και να επισκεφθείς», συμβάλλουν όμως επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των Δημοτών. Για τον Α.Π.-1, διατίθενται το 21,82% των πόρων για την επίτευξη των δύο Ειδικών Στόχων (Ε.Σ.) που τίθενται από το πρόγραμμα (το 67% για τον Ε.Σ.1.1 και 33% για τον Ε.Σ.1.2)

Τις παραπάνω δράσεις αστικής αναζωογόνησης συμπληρώνουν καινοτόμες παρεμβάσεις διαχείρισης της Καστοριάς ως αναγνωρισμένου τουριστικού και πολιτιστικού Προορισμού, που περιλαμβάνονται στον Άξονας Προτεραιότητας 2, με εφαρμογή στρατηγικής διακριτής «ταυτότητας» της Πόλης (branding strategy). Στον άξονα αυτό, υπάρχουν επίσης δράσεις στήριξης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, προώθησης ανέργων στην απασχόληση, στήριξης της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων και, ανάδειξης της πόλης της Καστοριάς ως περιφερειακού επιχειρηματικού πόλου.

Περιλαμβάνονται ακόμη καινοτόμες εφαρμογές «έξυπνης πόλης», καθώς και καινοτόμα συστήματα υποστήριξης της «Διακυβέρνησης» του Σ.Β.Α.Α. και ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των πολιτών και του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου γενικότερα, καθώς επίσης δράσεις στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων στην κατεύθυνση ενσωμάτωσης καινοτόμων ιδεών, μεθόδων και δραστηριοτήτων. Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 εντάσσονται δράσεις στήριξης της κοινωνικής συνοχής, τόσο μέσω βελτίωσης και παροχής «νέων» κοινωνικών υπηρεσιών, ιδίως μέσω δράσεων κοινωνικής καινοτομίας, όσο και μέσω βελτίωσης στοχευμένων κοινωνικών υποδομών. Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 διατίθεται το 21,93% των πόρων του ΕΣΣΒΑΑ και κατανέμεται σε τέσσερεις Ειδικούς Στόχους.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής ασφάλειας στην Πόλη και στοχευμένες παρεμβάσεις χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές εφαρμογής της Σ.Β.Α.Α.,  ενώ με τις δράσεις πολεοδομικής οργάνωσης αναθεωρείται η πολεοδομική μελέτη και δίνεται η δυνατότητα υλοποίησής της σε όλο τον αστικό ιστό. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης-αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια αυξημένης επισκεψιμότητας, όπως κτίρια υπηρεσιών και σχολεία καθώς και εφαρμογή ΕΞΕ στο δημοτικό οδοφωτισμό. Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 διατίθεται το 56,24% των πόρων του ΕΣΣΒΑΑ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here