Βήμα -βήμα η διαδικασία για την e-υποβολή αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις, έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα opekepe.gov.gr του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Tη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά με λίγα μόλις «κλικ» μέσω του gov.gr την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έχουν πλέον αγρότες και κτηνοτρόφοι, δικαιούχοι των επιδοτήσεων, καθώς εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται στον «αέρα» η πλατφόρμα eae.opekepe.gov.gr, για την υποβολή αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται και επιταχύνονται η υποβολή, η συλλογή και η επεξεργασία των αιτήσεων.

Η ψηφιοποίηση της υπηρεσίας για την ανάδειξη των τεχνικών συμβούλων σε βάρος των αγροτών, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στον πρωτογενή τομέα.

Οι δύο επιλογές που υπάρχουν

  • Ο παραγωγός μπορεί πλέον να υποβάλει την αίτησή του διαδικτυακά είτε ο ίδιος είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).
  • Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet

Με κωδικούς TAXISnet

Με τη νέα διαδικασία, ο παραγωγός μπορεί πλέον να υποβάλει την αίτησή του διαδικτυακά είτε ο ίδιος είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται είτε απευθείας στο eae.opekepe.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Γεωργία και κτηνοτροφία» με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

Ολες οι διαδικασίες, καθώς και οι πληρωμές πραγματοποιούνται ψηφιακά, με αμεσότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς επιβαρύνσεις.

Iκανοποιείται, έτσι, ένα πάγιο αίτημα των αγροτών της χώρας και των 412 ΚΥΔ που ήδη λειτουργούν, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους.

Περαιτέρω, ενισχύεται ο θεσμικός ο ρόλος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος και διευκολύνοντας τη διασταύρωση των στοιχείων.

Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλα τα νέα προηγμένα δεδομένα και εργαλεία και φιλοξενείται στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (C-Cloud).

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και ΣΤΑΤΙ Ελέγχου (ΟΣΔΕ)» που υπέγραψαν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, και Ψηφιακής Διακυυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, και και χωρίς τη δημοσιεύτηκε στο ΔΕΚ, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής Ενιάιας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αρχικά, η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2022 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο/νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου είτε μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων, τα οποία ενεργούν είτε για τον εαυτό τους είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Στην περίπτωση που η υποβολή της αίτησης επιλέγεται να γίνει από πιστοποιημένο ΚΥΔ, οι δικαιούχοι, μετά την αυθεντικοποίησή τους, αποκτούν μοναδικούς ειδικούς κλειδάριθμους, οι οποίοι αποδίδονται στα ΚΥΔ, για την υποβολή της αίτησής τους.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης, τα φυσικά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν είτε απευθείας είτε μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοι χεία), προκειμένου να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά τους για ενίσχυση ή/και στήριξη για το έτος 2022.

Μάλιστα, η ειδική εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία από την προηγούμενη υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, όπως αυτά τηρούνται σε αποθετήρια δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τη συμπλήρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων, διεξάγεται αυτόματος έλεγχος της ορθότητάς τους. Τυχόν εσφαλμένες καταχωρίσεις επισημαίνονται, με σκοπό τη διόρθωσή τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση τυχόν εσφαλμένων καταχωρίσεων, οι δικαιούχοι οριστικοποιούν την αίτησή τους.

Περιεχόμενο ΕΑΕ

Η ενιαία αίτηση που υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση και περιλαμβάνει τα εξής:

  • α) Τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού.
  • β) Τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.
  • γ) Τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου τήρησης (ΑΤΑΚ), όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτητου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την περίπτωση, με τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη αγροτεμάχιο, τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), καθώς και λοιπά απαραίτητα αριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία δεδομένα κατά την κείμενη νομοθεσία.
  • δ) Κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.
  • ε) Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο.
  • στ) Υπεύθυνη δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήμερος σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων.

Ψηφιακή απεικόνισης

Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 ενημερώνεται το σχετικό πεδίο της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων, καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται είτε απευθείας από το γεωργό είτε με υπόδειξη στα ΚΥΔ, κατά δήλωση και ευθύνη του γεωργού.

Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστημα υπάρχουν τεχνικά μέσα εντοπισμού και τα αντίστοιχα επεξηγηματικά εγχειρίδια χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Σύμφωνα την ΚΥΑ, η ειδική εφαρμογή της νέας πλατφόρμας eae.opekepe.gr λειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), το Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και το Μητρώο της εθνικής φορολογικής αρχής.

Η ειδική εφαρμογή λειτουργεί επίσης και με αποθετήρια δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ για άντληση στοιχείων αιτήσεων ενίσχυσης του προηγούμενου έτους ενίσχυσης, εν προκειμένω του 2021, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του την ασφάλιση έργου, καθώς και για την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here