Αυτό το Σάββατο στο Νεστόριο, στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Γράμμου/FestivalGrammou, παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Ραϋμόνδος Αλβανός «Ο ελληνικός εμφύλιος». Η χαρά είναι διπλή αφενός γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το έργο του στην περιοχή και το βιβλίο έρχεται να το επιβεβαιώσει εμφατικά αφετέρου διότι θα έχω την τιμή να συντονίσω και να προλογίσω την παρουσίαση, ανάμεσα σε εκλεκτούς ομιλητές και συναδέλφους.

Υ.Γ.: Την Κυριακή το πρωί θα ακολουθήσει αναμνηστική ξενάγηση στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης.
Αλέξης Γούδας

Η εκδήλωση

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 στις 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό σχολείο Πάνω Νεστορίου, οι εκδόσεις Επίκεντρο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ραϋμόνδου Αλβανού: «Ο ελληνικός εμφύλιος»

Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες


Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

  • Δρ Αναστάσιος Ξανθόπουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
  • Θωμάς Κουτσουφλιανιώτης, Εκπαιδευτικός, Απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσιας Ιστορίας του ΕΑΠ
  • Αγγελική Μπαλτατζή, Φιλόλογος 3ου ΓΕΛ Καστοριάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς
  • και ο συγγραφέας του βιβλίου Ραϋμόνδος Αλβανός, Διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημόσιας Ιστορίας του ΕΑΠ
  • Την εκδήλωση συντονίζει ο Αλέξης Γούδας

Γι­α­τί είναι χρή­σι­μη η Ιστο­ρία; Τι συ­νέ­βη κα­τά τη δε­κα­ε­τία του 40 και γι­α­τί οι δύο αντί­θε­τες πο­λι­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις του Εμ­φυ­λίου κλι­μά­κω­σαν την αντι­πα­ρά­θε­σή τους που εξε­λί­χθη­κε σε ένο­πλη και αιμα­τη­ρή σύ­γκρου­ση; Πώς νο­η­μα­το­δο­τού­σαν την τό­τε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και πώς αντι­λαμ­βά­νο­νταν τους αντι­πά­λους τους; Πώς ο Εμ­φύ­λι­ος επη­ρε­ά­ζει σή­με­ρα εμάς και τους άλ­λους γύ­ρω μας; Αυτό το βι­βλίο είναι ένα τα­ξί­δι σε ένα δύ­σκο­λο πα­ρελ­θόν για το οποίο υπάρ­χουν συ­γκρου­ό­με­νες μνή­μες που αντι­στοι­χούν σε συ­γκρου­ό­με­νες ταυ­τό­τη­τες. Είναι μια προ­σπά­θεια αφή­γη­σης με απλό τρό­πο τό­σο των βα­σι­κών γε­γο­νό­των (για τα οποία δεν υπάρ­χει αμ­φι­σβή­τη­ση από κα­μία πλευ­ρά ότι έγι­ναν) όσο και των δι­α­φο­ρε­τι­κών ερ­μη­νει­ών τους. Ταυ­τό­χρο­να είναι μια πρό­σκλη­ση ανα­στο­χα­σμού, εν­δο­σκό­πη­σης και κρι­τι­κής ανά­λυ­σης των βε­βαι­ο­τή­των και των εικό­νων που έχου­με τό­σο για τον εαυ­τό μας όσο και για τους άλ­λους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here