Με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ που εκδόθηκε σήμερα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας από τον Οργανισμό σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους – ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο (μέσω ΟΠΣ2) αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, καθώς επίσης και μέσω της εφαρμογής «e-Υπηρεσίες» του Οργανισμού, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ

Σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις υπαγωγής είναι η αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση και μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος […]». Συνεπώς, π.χ. για τους αιτούντες το παρόν βοήθημα με βάση τη ως άνω προϋπόθεση (εισοδηματικό κριτήριο) εντός του έτους 2018, το κρίσιμο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2017.

Για τον υπολογισμό των κρίσιμων ετών ασφάλισης:

Λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα διαστήματα ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος στον τέως Τομέα του ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ ή τ. ΤΣΑΥ ή τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) από τον Ειδικό Λογαριασμό του οποίου δικαιούται να λάβει το βοήθημα.  Tα έτη ασφάλισης πρέπει να είναι πλήρη (1 έτος=12 μήνες ασφάλισης), χωρίς αυτά να είναι απαραιτήτως συνεχή. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα πλήρη έτη ασφάλισης να προκύπτουν και από το άθροισμα μικρότερων διαστημάτων ασφάλισης διαφορετικών ημερολογιακών ετών.

Η καταβολή του βοηθήματος πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ2 του Οργανισμού και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης.

Ως προς τις υποχρεωτικές αυτοπρόσωπες παρουσίες των δικαιούχων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος, καθώς και ως προς την υποχρέωσή τους για παροχή ενημέρωσης προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής και συνταξιοδοτικής τους κατάστασης, εφαρμόζεται η με αριθμ. 3701/55/22.11.2011 απόφαση του ΔΣ όπως αυτή ισχύει.

Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:
i. ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης [εκτός αν το βοήθημα χορηγείται βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο)], καθώς και άσκηση οποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόλησης
ii. υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου
iii. υπαγωγή του δικαιούχου στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μετά τη διακοπή του επαγγέλματoς
iv. λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών
8. Δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας χορήγησης του βοηθήματος έχουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της αρχικής έγκρισης χορήγησης του βοηθήματος.
9. Οι λόγοι διακοπής και ανάκλησης χορήγησης του βοηθήματος είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Βοηθήματα που τυχόν έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία διακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
10. Για τους παραπάνω ασφαλισμένους δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης για τη λήψη του παρόντος βοηθήματος ο εφοδιασμός τους με Δελτίο Ανεργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και συνεπώς δεν υπάγονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. διακοπή της επιδότησης λόγω μη ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας). Ωστόσο, προαιρετικά και μόνο μπορούν να εφοδιαστούν με Δελτίο Ανεργίας, κατόπιν αίτησής τους και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Εξυπακούεται ότι δεν δύνανται να κατέχουν Δελτίο Ανεργίας οι αιτούντες το παρόν βοήθημα με βάση την προϋπόθεση που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο), καθόσον δεν έχουν προβεί σε διακοπή επαγγέλματος.
11. Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (€ 360,00) μηνιαίως.
12. Το μηνιαίο ποσό του βοηθήματος δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών οικογενείας του δικαιούχου.
13. Δεν προβλέπεται η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα.
14. Έκαστο μηνιαίο βοήθημα αντιστοιχεί σε 25 ημέρες επιδότησης, όπως στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

Ειδικά στην περίπτωση υπαγωγής στο βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης (εισοδηματικό κριτήριο), εάν ο δικαιούχος ασκήσει (όπως έχει δικαίωμα) επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, τότε ως μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μηνιαίου βοηθήματος (€ 360,00) και του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Επίσης συνάγεται ότι ο έλεγχος για τυχόν απόκτηση εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, καθώς και για τον προσδιορισμό του ύψους του υπόλοιπου καταβαλλόμενου βοηθήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού οπωσδήποτε κατά την εκάστοτε υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου. Ωστόσο, ο δικαιούχος, σε περίπτωση απόκτησης του ως άνω εισοδήματος υποχρεούται να προσκομίζει άμεσα τα σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών καθώς και φ/α των συναφών δηλώσεων ΦΠΑ, όπως δηλώνει και στη σχετική ΥΔ ν. 1599/86 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3). Το ποσό καθαρού εισοδήματος από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο αφαιρείται από το επόμενο καταβλητέο βοήθημα ανεργίας είναι αυτό που αναγράφεται στο κρίσιμο δελτίο παροχής υπηρεσιών ή στο κρίσιμο τιμολόγιο ως αξία προ ΦΠΑ (καθαρή).

Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο προκύψει η καταβολή μη δικαιούμενων βοηθημάτων, αυτά συμψηφίζονται με βοηθήματα που θα καταβληθούν τον επόμενο ή τους επόμενους μήνες, και εάν αυτά δεν επαρκούν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το συνολικό χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα: Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για τρεις (3) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για τέσσερις (4) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για πέντε (5) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για έξι (6) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για επτά (7) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για οκτώ (8) μήνες.
Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για εννέα (9) μήνες.

Παραδείγματα:
– Ασφαλισμένος του τ. ΤΣΜΕΔΕ που δικαιούται το βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο) και ταυτόχρονα διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, θα επιλέξει με υπεύθυνη δήλωση να λάβει το βοήθημα είτε από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΣΜΕΔΕ είτε του τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ.

– Ασφαλισμένος που διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΣΜΕΔΕ και ταυτόχρονα διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, θα επιλέξει με υπεύθυνη δήλωση να λάβει το βοήθημα είτε από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΣΜΕΔΕ είτε του τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ.

Ειδικά ο ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ που δικαιούται το βοήθημα, ενώ παράλληλα υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ ή του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας και διακόπτει την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, δικαιούται να λάβει ένα βοήθημα, υποχρεωτικά από τον Κλάδο ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος του τ. ΤΣΑΥ που δικαιούται το βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο) και ταυτόχρονα διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. OAEE, θα λάβει το βοήθημα υποχρεωτικά από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΣΑΥ.
(γ) Ο ασφαλισμένος που υπάγεται παράλληλα στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ και του πρώην ΟΑΕΕ ή του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και διακόπτει ταυτόχρονα την παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση των ανωτέρω πρώην φορέων, δικαιούται να λάβει ένα βοήθημα και με υπεύθυνη δήλωση επιλέγει τον Κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού από τον οποίο θα λάβει το βοήθημα.
Σημείωση: Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να λάβει το βοήθημα ως δικαιούχος του πρώην ΟΑΕΕ ή του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, θα εφαρμοστεί το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ήτοι άρθρ. 44 ν. 3986/2013 και ΥΑ Φ.80000/8285/253/2013 όπως ισχύουν.

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος που διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ διακόπτει ταυτόχρονα και το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, θα επιλέξει με υπεύθυνη δήλωση να λάβει το βοήθημα είτε από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ είτε του τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. 7

Παραδείγματα: Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/1/2019 (3 μήνες)
1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
(Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Οκτωβρίου 2018 = 300,00€)
2ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00 – 300,00 = 60, 00€ 3ος Μήνας: (20/12/2018 – 19/1/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€ —————————————– Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/3/2019 (5 μήνες)
1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
(Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Οκτωβρίου 2018 = 560,00€) 2ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) Χρεωστικό υπόλοιπο = 360,00 – 560,00 = 200,00€ . Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€
3ος Μήνας: (20/12/2018 – 19/1/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00 – 200,00 = 160, 00€
4ος Μήνας: (20/1/2018 – 19/2/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€
5ος Μήνας: (20/2/2018 – 19/3/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€

Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/4/2019 (6 μήνες)
1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
2ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) = Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
(Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Νοεμβρίου 2018 = 1.060,00€)
3ος Μήνας:(20/12/2018 – 19/1/2019) Χρεωστικό υπόλοιπο = 360,00 – 1.060,00 = 700,00€ Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€ 4ος Μήνας:(20/1/2019 – 19/2/2019) Χρεωστικό υπόλοιπο = 360,00 – 700,00 = 340,00€ Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€
5ος Μήνας: (20/2/2019 – 19/3/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00 – 340,00 = 20,00€
6ος Μήνας: (20/3/2019 – 19/4/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€

Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/5/2019 (7 μήνες)
1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
2ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
3ος Μήνας: (20/12/2018 – 19/1/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
4ος Μήνας: (20/1/2018 – 19/2/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€
5ος Μήνας: (20/2/2019 – 19/3/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ 6ος Μήνας: (20/3/2019 – 19/4/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ (Συνολικό Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Νοεμβρίου 2018 = 2.000,00€, το οποίο διαπιστώθηκε από την υπηρεσία κατά την τελευταία υποχρεωτική παρουσία του δικαιούχου για την καταβολή του βοηθήματος του 7ου Μήνα)

Σημείωση 1η: Στο παρόν παράδειγμα, το εισόδημα των 2.000,00€: (α) συμψηφίζεται αναδρομικά με τα ποσά των βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο διάστημα από τον 3ο μέχρι και τον 6ο Μήνα (4*360,00=1.440,00€), καθόσον αυτά χαρακτηρίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία, και (β) συμψηφίζεται με το ποσό του δικαιούμενου βοηθήματος του 7ου Μήνα (360,00€). Δηλαδή, το συνολικό συμψηφιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.800€ (1.440,00+360,00), το δε υπολειπόμενο ποσό εισοδήματος (2.000,00 -1.800,00=200,00€) δεν αποτελεί χρέος και δεν αναζητείται.
7ος Μήνας: (20/4/2019 – 19/5/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€

Σημείωση 2η: Στο ίδιο παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι το Καθαρό εισόδημα (2.000,00€) από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας αντιστοιχεί στο Δεκέμβριο 2018, τότε: (α) συμψηφίζεται αναδρομικά με τα ποσά των βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο διάστημα από τον 4ο μέχρι και τον 6ο Μήνα (3*360,00=1.080,00€), καθόσον αυτά χαρακτηρίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία, και (β) συμψηφίζεται με το ποσό του δικαιούμενου βοηθήματος του 7ου Μήνα (360,00€). Δηλαδή, το συνολικό συμψηφιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.400,00€ (1.080,00+360,00), το δε υπολειπόμενο ποσό εισοδήματος (2.000,00 -1.440,00=560,00€) δεν αποτελεί χρέος και δεν αναζητείται.

7ος Μήνας: (20/4/2019 – 19/5/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€

Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται με πίστωση του ατομικού λογαριασμού του δικαιούχου στη δηλωθείσα εμπορική τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σχετ. Κεφ. Β΄ παρ. 8 της παρούσας Εγκυκλίου).
Δεν προβλέπεται η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.
Για τη χορήγηση του βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων. Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.
Το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης ανευρίσκεται στο αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, και συγκεκριμένα στον πίνακα «Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ…,ΚΤΛ» – ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». Στην προκειμένη περίπτωση, τυχόν εισοδήματα από άλλες πηγές δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο νόμιμο μισθό υπαλλήλου άνω των 25 ετών (ν.4093/2012), το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 4.219,78 € (586,08*60%*12).

Η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το ως άνω εξάμηνο θα διαπιστώνεται με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων ΦΠΑ

Παράδειγμα: Μήνας υποβολής αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος: Οκτώβριος 2018

Κρίσιμο εξάμηνο για τη διαπίστωση μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Απρίλιος 2018 – Σεπτέμβριος 2018.

Συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ,Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Δικαιολογητικά

–  Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:
α. η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης
Σημείωση: Εξυπακούεται ότι η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης δεν θα εμπεριέχεται στη Βεβαίωση του ΕΦΚΑ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα με βάση την προϋπόθεση που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο).
β. ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα
γ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ.

– Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη. Σημείωση: Το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4172/2013 ορίζει ότι: «Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος […]». Συνεπώς, π.χ. οι αιτούντες το παρόν βοήθημα εντός του έτους 2018 πρέπει να προσκομίζουν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των φορολογικών ετών 2016 και 2017.

– Όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση την προϋπόθεση που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο), δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και προσδιορισμό του καταβαλλόμενου βοηθήματος κατά το διάστημα χορήγησής του.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄, 75) του δικαιούχου εξαιτίας διακοπής εργασιών, ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων.

Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:
α) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α, 135) χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.
β) Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «’Αδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014 (Α, 80), ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του Ν. 4251/2014 , ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του Ν.4251/2014 , ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του Π.Δ. 106/2007 .
γ) Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: `Αδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.
δ) Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.
6. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας:
α) Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
β) Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
γ) Για υπηκόους τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

Λογαριασμός (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο είναι ο μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here