Παρακαλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου span>65 του Ν .3852/2010, να προσέλθετε στις 21 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μ.

στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα τη ςημερήσιας διάταξη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ1ο Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ2ο Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ3ο Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ4ο Διαγραφές οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006
ΘΕΜΑ5ο Έγκριση της υπ’άριθ. 8/2017  απόφασης Διοικ. Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά την αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ6ο Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (καφενείο ΚΑΠΗ) στην Τοπική Κοινότητα Διποταμίας
ΘΕΜΑ7ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Νεστορίου
ΘΕΜΑ8ο Κατανομή ποσού 10.534,17 € για την <<κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2017>>
ΘΕΜΑ9ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ»
ΘΕΜΑ10ο Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου : «  ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ»
ΘΕΜΑ11ο Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την ένταξη του έργου:  <<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ>>.
ΘΕΜΑ12ο Ορισμός μελών επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων
ΘΕΜΑ13ο Aποδοχήπαραίτησης του Προέδρου και  μέλους του Δ.Σ  της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. – ορισμός νέου μέλους & εκλογή νέου Προέδρου
ΘΕΜΑ14ο Εξέταση της υπ’άριθ. 4508/12-10-2016 ένστασης του κ. Τρομάρα Ζήση κατά της υπ’άριθ. 121/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις

Η Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here