Σας παρακαλούμε την Μ.Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
  2. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2016 – σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2017, στον πρόεδρο Τ.Κ. Κορησού
  3. Έγκριση δαπανών για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ
  4. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 21/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας (υπόθεση: Δημητρίου Ελαιόπουλου)
  5. Διορισμός ή μη δικηγόρου στην με αριθμό κατάθεσης 63/2016 αγωγή της Πάτσιου Όλγας κατά Δήμου Καστοριάς, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (διαδικασία εργατικών διαφορών)
  6. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 5755/10-03-2017 επιστολής του κ. Παπαρρηγόπουλου, δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω σχετικά με την υπόθεση «ENERGA και HELLAS POWER»
  7. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς (υπόθεση : Ευάγγελου Ζέρβα και Σοφίας συζ. Ευάγγελου Ζέρβα)
  8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο με βάση την τιμή, εκτιμώμενης σύμβασης μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 €
  9. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 531 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λεύκης της Δ.Ε. Αγ. Τριάδος
  10. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

Αγγελής Ανέστης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here