ΘΕΜΑ : Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών

α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»)

β. ΠΔ 430/1983 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Κύρωση του Στρατιωτικού Κανονισμού 80-11 «ΠΡΟΚΑΛΥΨΗ»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 06/26.2.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

δ. ΑΠ Φ.841.2/2/235370/Σ.30/24.7.2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4ο

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Ε του άρθρου 127 του Κεφαλαίου Β΄ του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (β) σχετικού,  με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, κατά δε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων, υπαγόμενα οργανικά  στους οικείους Σχηματισμούς και το Σύνταγμα Πεζικού, που στην Ζώνη Ενέργειάς του περιλαμβάνεται τμήμα της Ζώνης Προκάλυψης, προΐσταται, κατευθύνει, ελέγχει και είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα Προκαλύψεως που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή και σε άλλες γενικές διαταγές των Προϊσταμένων του Κλιμακίων.

3. Σύμφωνα με το (γ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), μας εγνώσθη ότι οι υπηρετούντες στο 15ο Σύνταγμα Πεζικού «XV ΜΠ» δεν λαμβάνουν το εν θέματι επίδομα, σε αντίθεση με τους υπηρετούντες στο 574 Μ/Π ΤΠ, που εμπίπτει στην ίδια κατηγορία.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας ότι προφανώς από αβλεψία δεν συμπεριλήφθηκε στο (δ) σχετικό και το προσωπικό που υπηρετεί στο 15ο ΣΠ ή όποιου άλλου Συντάγματος Προκάλυψης, στα στελέχη που δικαιούνται το εν θέματι επίδομα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε σχετικώς προκειμένου να επανεξεταστούν οι Μονάδες/Υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό [(δ) σχετικό], ώστε να συμπεριληφθεί και το προσωπικό που υπηρετεί στα Συντάγματα Προκάλυψης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here