Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4368/2016, αλλά και την αριθμ. 8402/16-3-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών,

στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου Δήμων & Περιφερειών, καθώς και των Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, χορηγείται, εκτός από τον βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνέχεια ερωτήματος του Δήμου Ηλιούπολης, με σχετικό έγγραφό του.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο – απάντηση του ΥΠ.ΕΣ., η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό, που εργάζεται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ειδικότερα, από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι, η ρύθμιση (ratio) καταλαμβάνει τους εργαζόμενους εκείνους, που, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, υφίστανται εξ αντικειμένου τις επιβαρυντικές επιπτώσεις της επαφής με χώρους υγειονομικής ταφής, ανακύκλωσης, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμούς μεταφόρτωσης και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Νομικά κρίσιμο, δηλαδή, ως προς την υπαγωγή ή μη κατηγοριών εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης είναι το πραγματικό γεγονός της έκθεσής τους στις επιβαρυντικές επιπτώσεις των χώρων αυτών. «Κατά συνέπεια, εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν κατά πλήρες ωράριο την εργασία τους στους επίμαχους χώρους, δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 22 του ν. 4368/2016», επισημαίνεται

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι,

  • Στους δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος συμπεριλαμβάνονται και οι Προϊστάμενοιοργανικών μονάδων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, προσφέρουν πλήρη απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του.
  • Στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι ναι μεν έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, και την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, ωστόσο οι αρμόδιες οργανικές μονάδες τους δεν στεγάζονται εν όλω στους σχετικούς ανθυγιεινούς χώρους, αλλά μέρος αυτών στεγάζεται στο κατάστημα του οικείου Δήμου, δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρ. 22 του ν. 4368/2016 είναι μόνον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανθυγιεινούς χώρους (ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης ευθύνης ) και σε καμία περίπτωση οι απασχολούμενοι στο κατάστημα του Δήμου.

Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Πηγή: www.epoli.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here