ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός – Προκήρυξη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας, θέλοντας νά τιμήσει τούς Προστάτες τῆς Παιδείας μας, τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, νά παρακινήσει καί βοηθήσει τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης τῆς Καστοριᾶς νά ἔρθουν σέ μεγαλύτερη ἐπαφή μέ τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί νά ἀναδιφήσουν στό σπουδαῖο θεολογικό, συγγραφικό, ἀνθρωπιστικό, κοινωνικό ἔργο τους, προκηρύσσει μαθητικό Διαγωνισμό, σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Μέσης Ἐκπαίδευσης Καστοριᾶς μέ τούς παρακάτω ὅρους.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Ὁ Διαγωνισμός ἀπευθύνεται στούς μαθητές-μαθήτριες ὅλων τῶν τάξεων τῶν Λυκείων καί τῶν Γυμνασίων (δημόσιων καί ἰδιωτικῶν) τῆς Περιφερειακῆς Ενότητας Καστοριᾶς, καθώς και στούς μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου οἱ ὁποῖοι εἶναι κάτοικοι τῆς περιοχῆς τοῦ πρώην Δήμου Ἀετοῦ Φλωρίνης ἀλλά φοιτοῦν σέ Σχολεῖα ἐκτός τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά ἐργασθοῦν ἀτομικά ἢ σέ ὁμάδες.
 2. Θέμα τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι:

«Πίστη καί ἐπιστήμη-ἰατρική καί θαῦμα»

Ἀπάντηση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:

Ὅπως ἀκριβῶς κάθε μιά ἀπό τίς τέχνες μᾶς χαρίσθηκε ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἀσθένεια τῆς φύσεώς μας, ὅπως εἶναι ἡ γεωργία πού μᾶς δόθηκε ἐπειδή δέν ἀρκοῦν γιά νά καλύψουμε τίς ἀνάγκες μας ὅσα φύονται ἀπό τήν γῆ αὐτόματα, καί ἡ ὑφαντική ἐπειδή εἶναι ἀναγκαία ἡ χρήση τῶν σκεπασμάτων γιά τό εὔσχημο καί γιά τίς βλάβες πού προκαλοῦνται ἀπό τήν σύσταση τοῦ ἀέρα, καί ἡ οἰκοδομική τέχνη παρομοίως, τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν ἰατρική.

Ἐπειδή τό εὐπαθές σῶμα μας ὑπόκειται σέ ποικίλες βλάβες, σέ αὐτές πού προέρχονται ἀπό ἐξωτερικές αἰτίες καί σέ ἄλλες πού προκαλοῦνται ἐσωτερικά ἀπό τίς τροφές, καί καταπονεῖται ἀπό ὑπερβολές ἤ ἐλλείψεις, ἡ ἰατρική τέχνη μέ τό νά μᾶς ὑποδεικνύει τήν ἀπόθεση τοῦ πλεονασμοῦ καί τήν πρόσληψη τοῦ ἐλλείποντος, μᾶς παραχωρήθηκε ἀπό τόν Θεό ὡς τύπος τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς.

Ἐπειδή μερικοί δέν χρησιμοποιοῦν καλά τήν ἰατρική τέχνη, δέν πρέπει ἐμεῖς νά ἀποφεύγουμε κάθε ὠφέλεια πού προέρχεται ἀπό αὐτή…

Ἔτσι καί γιά τήν ἰατρική τέχνη, δέν εἶναι λογικό νά διαβάλλουμε ὡς πονηρό τό χάρισμα αὐτό πού μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό. Γιατί, τό νά στηρίζουμε ἐντελῶς τήν ὑγεία μας στά χέρια τῶν ἰατρῶν, αὐτό εἶναι γνώρισμα τῶν ἀλόγων ζώων, ὅπως τό παθαίνουν μερικοί πού ὀνομάζουν τούς ἑαυτούς τους σωτῆρες. Ἀλλά καί τό νά ἀποφεύγουμε κάθε ὠφέλεια πού προέρχεται ἀπό τήν ἰατρική εἶναι φιλονικεία.

Λοιπόν, οὔτε πρέπει νά ἀποφεύγουμε ἐντελῶς τήν ἰατρική τέχνη οὔτε νά στηρίζουμε σέ αὐτή ὅλες τίς ἐλπίδες μας. Ἀλλά ὅπως χρησιμοποιοῦμε τήν γεωργία, ἀλλά ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό τούς καρπούς, καί ἀφήνουμε τό πηδάλιο στόν καπετάνιο, ἀλλά προσευχόμαστε στόν Θεό νά σωθοῦμε ἀπό τήν τρικυμία, ἔτσι καί ὅταν καλοῦμε τόν ἰατρό γιά κάποιο λόγο, δέν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν ἐλπίδα στόν Θεό.

Σέ μένα μάλιστα φαίνεται ὅτι ἡ ἰατρική τέχνη βοηθᾶ ὄχι λίγο καί στήν ἐγκράτεια. Γιατί βλέπω ὅτι καί τίς ἀπολαύσεις ἀποκόπτει, καί τήν πλεονεξία ἀπομακρύνει, καί τήν ποικιλία τῶν τροφῶν καί τήν περίεργη ἐφεύρεση τῶν νοστιμιῶν τήν ἀποδιώκει ὡς μή συμφέρουσα, καί γενικά ἀποκαλεῖ τήν λιτότητα-στέρηση ὡς μητέρα τῆς ὑγείας. Ὥστε καί σέ αὐτό δέν μᾶς εἶναι ἄχρηστη ἡ συμβουλή τῆς τέχνης αὐτῆς.

 1. Θαῦμα καί ἰατρική θεραπεία

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

https://www.parembasis.gr/index.php/el/menu-teyxos-303/7065-2021-303-01

 1. Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἰατρική ἐπιστήμη

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Εἰσήγηση στό 15ο Πανελλήνιο διαδικτυακό Συνέδριο Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς στό Πανε-πιστήμιο Πατρῶν τήν 28η Μαΐου 2021

(ὅλο ἤ μόνον τό δεύτερο μέρος:  Σχέση μεταξύ ὀρθόδοξης θεολογίας καί ἐπιστήμης)

https://www.parembasis.gr/index.php/el/menu-gegonota/6871-2021-06-03-gr

Τό θέμα τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι κοινό, ἀλλά θά ἀξιολογηθοῦν ξεχωριστά οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου ἀπό τούς μαθητές τοῦ Λυκείου καί βεβαίως θά ὑπάρχουν ξεχωριστά βραβεῖα γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο).

 1. Ὁ κάθε διαγωνιζόμενος μπορεῖ νά δημιουργήσει:
  –ἕνα ΠΕΖΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (μικρῆς ἔκτασης –μέχρι 1500 λέξεις ἢ μέχρι 5 σελίδες Α4– λογοτεχνικό κείμενο: δοκίμιο, διήγημα, χρονογράφημα)

  –ἕνα ΠΟΙΗΜΑ (σέ παραδοσιακό ἢ ἐλεύθερο στίχο).
  Οἱ ἐργασίες νά εἶναι ἀδημοσίευτες, δακτυλογραφημένες ἢ χειρόγραφες.
 2. Τά κείμενα-βάση τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι ἀναρτημένα (στά ἀρχαῖα καί στά νέα ἑλληνικά) στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:  www.imkastorias.gr στήν ἑνότητα μέ θέμα «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ». Τά κείμενά αὐτά μπορεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά τά ἀναζητήσει καί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη (βλ. στοιχεῖα ἐπικοινωνίας στό τέλος τοῦ παρόντος).
 3. Τά ἔργα θά παραδοθοῦν στήν Ἱερά Μητρόπολη, διά μέσου τῆς Διεύθυνσης τοῦ κάθε Σχολείου ἢ ἀπευθείας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ἀργότερο μέχρι την Παρασκευή 21  Ιανουαρίου 2022.
 4. Οἱ διαγωνιζόμενοι θά ἀναγράφουν εὐκρινῶς τά ἑξῆς ἀπαραίτητα στοιχεῖα τους: Ὀνοματεπώνυμο, Ὄνομα Πατέρα, Σχολεῖο καί τάξη, καί τηλέφωνο ἐπικοινωνίας. Προαιρετικά ταχυδρομική Διεύθυνση καί ἠλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 5. Τά ἔργα τῶν διαγωνιζομένων θά τά ἀξιολογήσει εἰδική ἑπταμελής Ἐπιτροπή, πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ἀποτελούμενη ἀπό τρεῖς θεολόγους καί τρεῖς φιλόλογους καί ἕναν ἐκπρόσωπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Θά ληφθεῖ μέριμνα, ὥστε οἱ ἀξιολογητές νά μήν γνωρίζουν τά στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων.
 6. Θά δοθοῦν τρία ἔπαθλα (πρῶτο, δεύτερο καί τρίτο) στά καλύτερα πεζά κείμενα γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο) καί ἕνα ἔπαθλο γιά τό καλύτερο ποίημα γιά κάθε βαθμίδα. Δηλαδή, συνολικά θά δοθοῦν ὀκτώ (8) ἔπαθλα-βραβεῖα, ὡς ἑξῆς:
  ΛΥΚΕΙΟ:

Πεζό κείμενο:

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 200 εὐρώ.
2ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.
3ο βραβεῖο: Ἔπαινος,  Εἰκόνα,  Βιβλίο  καί 100 εὐρώ.

Ποίημα:

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:

Πεζό κείμενο:

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 200 εὐρώ.
2ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.
3ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.

Ποίημα:

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.

Θά δοθοῦν ἀκόμη ἔπαινοι, κατά τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς, καί σέ ἄλλα ἔργα πού θά διακριθοῦν, ἐνῶ καί σέ κάθε διαγωνιζόμενο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπίδοσή του, θά δοθεῖ ἀναμνηστικό συμμετοχῆς.

 1. Ἡ βράβευση θά γίνει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου –Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριᾶς τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Σάββατο 29 Ἰανουαρίου 2022) μετά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς (ὁ Ἑσπερινός ἀρχίζει στίς 5:00 μμ καί τελειώνει στίς 6:30 μμ).
 2. Τά ἔργα τῶν μαθητῶν πού θά βραβευθοῦν θά δημοσιευθοῦν στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας (www.imkastorias.gr)

Στοιχεῖα ἐπικοινωνίας: Γιά κάθε πρόσθετη πληροφορία οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Πλατεία Παύλου Μελά 1 (τήλ: 2670-22334) ἀριθμός κινητοῦ τηλεφώνου: 6909146725.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here