Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Καστοριάς για τις φετινές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο:

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καστοριάς που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.113722/09-08-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής  Μακεδονίας  σύμφωνα με το Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.4484/2017 άρθρο 58 όπου ορίζεται ότι οι εκλογές στα Επιμελητήρια της χώρας θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου και 17ης Δεκεμβρίου 2017, το ΠΔ 372/92 το ΠΔ 193/97, το ΠΔ 309/97 το Π.Δ 164/2001 και το ΠΔ 52/2006  και την υπ’αριθμ.: Κ1-1137/06-09-2017 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Ορισμός αντιπροσώπων των Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καστοριάς» ανακοινώνει:

  1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καστοριάς θα διεξαχθούν στις 10 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή & ώρα από 09:00 έως 18:30 και στις 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα από 09:00 έως 18:30 στο κτίριο του Επιμελητηρίου Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως 60, 52100 – Καστοριά.
  2. O αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου Καστοριάς ορίζεται ως εξής : α).ΕΜΠΟΡΙΚΟ 4 (τέσσερις) έδρες β). ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 ( πέντε ) έδρες γ). ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 11 ( έντεκα ) έδρες,  & δ). ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 1 (μία )
  3. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί έως και 09.12.2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα.

Ταμειακώς ενήμερα θεωρούνται τα μέλη ως εξής: 1)  Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016). 2) Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που είτε έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. είτε έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει  τις συνδρομές τους στο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016).

Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν  από τις εκλογές, ήτοι έως και 31 Οκτωβρίου 2017.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως με μυστική δια ψηφοδελτίων από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο.  Όσα μέλη του  Επιμελητηρίου θεμελιώνουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα  με τα παραπάνω παρακαλούνται να προσέλθουν στις παραπάνω ημερομηνίες( 09 & 10 Δεκεμβρίου 2017) για να ψηφίσουν έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους.

Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μια ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση άσκησης περισσότερων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση,  το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του .

Στον εκλογικό κατάλογο καταχωρούνται αυτεπάγγελτα με βάση τα στοιχεία του μητρώου που τηρεί το Επιμελητήριο για τα μέλη του:

 α. τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων,

β. τα στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη,

γ. τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο και

δ. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.

  1. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Καστοριάς) που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, να υποδείξουν / ορίσουν τους εκπροσώπους τους για να ψηφίσουν, συμπληρώνοντας τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους : διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ), καλόν είναι, να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καστοριάς, μέχρι 09 Νοεμβρίου 2017 και το αργότερο μέχρι 01 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή & μέχρι ώρα 14:30. Τα έντυπα υποδείξεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καστοριάς www.kastoriachamber.gr. Έντυπα υποδείξεων που θα υποβάλλονται μετά τις 01 Δεκεμβρίου 2017 δε θα παραλαμβάνονται από την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καστοριάς.

 

Ειδικότερα η Επιτροπή επισημαίνει ότι :

α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο έχει μία ψήφο.

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής: (αα) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

(ββ) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

ε.Κάθε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

ζ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

η. Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ι. Κάθε συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του Προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.

Στερούνται εκλογικού δικαιώματος όσοι έχουν στερηθεί αμετάκλητα τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ,όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση ,πλαστογραφία δωροδοκία κλπ , όσοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

5.Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καστοριάς, να υποβάλλουν μέχρι τις 09 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 14:30 , στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (κτίριο Επιμελητηρίου Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως 60, Καστοριά) αίτηση υποψηφιότητας, απόδειξη καταβολής 50 € στο Επιμελητήριο Καστοριάς και Υπεύθυνη δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα). Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς τηλ.:2467028981, 2467027537.

 

Η Πρόεδρος

της Εκλογικής Επιτροπής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here