51η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδρίαση την Tρίτη 12/12/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού έργου : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς».
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια διαχωριστικού πλέγματος μεταξύ ανελκυστήρων με κυκλικό ή τετράγωνο άνοιγμα 20<e<30mm για τους τρεις (3) ανελκυστήρες στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολεμαίδας».
 6. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης – Κρόκου – Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».
 7. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην Καρδιολογική Κλινική Κοζάνης».
 8. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π. Ε. Καστοριάς».
 9. Έγκρισης πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμή0εια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 189.512,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ Π Α 24% Π.Ε.Γρεβενών.
 10. Έγκριση  Πρακτικού Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 3/2017 Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.
 11. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμή0ειας και μεταφοράς 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 12. Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2016-2017, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και πιστοποίησης εκτέλεσης των υπηρεσιών».
 13. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 27 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Δημήτριου Γαλμπάδη.
 14. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 41788/2451/13-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης στο νέο κτήριο του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 900,00€ για την αγορά ελαστικών (χειμερινά) για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-8534 τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) της Π.Δ.Μ..
 16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 10.859.92€ προμήθειας ελαστικών για οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή και την συντήρηση του ασύρματου δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς στις περιοχές Πεύκου – Οξυάς – Κλεισούρας – Ναυταθλητικού Κέντρου.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 4 καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του παραδοσιακού καρναβαλιού στο Δήμο Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση Παράτασης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης διαφημιστικού υλικού (αφίσες, banner, προσκλήσεις, μετάλλια, κύπελλα, αναμνηστικά, διπλώματα), στα πλαίσια του Διεθνούς Τουρνουά Τζούντο, του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμύνταιο.
 22. Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 23. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 24. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 25. Έγκριση δαπάνης για την Υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Καστοριάς για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.
 26. Έγκριση παραίτησης από την άσκηση ένδικων μέσων Π.Ε.Γρεβενών.
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
 32. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
 37. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας       κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 42. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.
 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.
 45. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 46. Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας Ειδικού Εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.
 47. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2018 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ.
 48. Έγκριση μερικής ακύρωση της αριθμ. 1853/17 (AΔA 6AΘ07ΛΨ-Ν6Φ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικού I προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης, κατά το μέρος του αποκλεισμού της εταιρείας ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.
 49. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 25/2017.
 50. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 51. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 52. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 53. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
 54. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη.
 56. Έγκριση διάθεσης πίστωσης της δαπάνης και της απευθείας προμήθειας του βιβλίου «Η Ανάσα του Πάγου” Π.Ε.Γρεβενών.
 57. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» Προϋπολογισμός: 72.058,42 € (με Φ.Π.Α.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here