Εμφανώς συγκινημένος, με ταπεινότητα και την ποιότητα που τον χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια ο μέχρι χθες πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Γιαννουσάς, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη από τη θέση του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης, στον Χρήστο Νατσούλη και τους Antennes 93.6.

Ο νέος μητροπολίτης αναφέρθηκε στα χρόνια που έζησε εδώ, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τους ανθρώπους της Καστοριάς, ενώ έδωσε και το πρώτο μήνυμά του στους πιστούς.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης

Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης κ. Α­θα­νά­σιος Γι­αν­νου­σάς γεν­νή­θηκε στην Α­θήνα το 1971. Το 1993 έλαβε το πτυχίο της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών και α­κο­λού­θησε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στον ι­στο­ρικό το­μέα της Θε­ο­λο­γίας. Τυγ­χά­νει πτυ­χι­ού­χος της αγ­γλι­κής γλώσ­σης, ενώ γνω­ρί­ζει και την γερ­μα­νική.

Ε­κάρη Μο­να­χός στην Ι­ερά Μονή Κοι­μή­σεως Θε­ο­τό­κου Πεν­τέ­λης το 1995. Την ί­δια χρο­νιά χει­ρο­το­νή­θηκε Δι­ά­κο­νος υπό του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Κί­τρους, Κα­τε­ρί­νης και Πλα­τα­μώ­νος κ. Α­γα­θο­νί­κου με την ά­δεια και ευ­λο­γία του μα­κα­ρι­στού Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κυ­ρού Σε­ρα­φείμ. Υ­πη­ρέ­τησε στον Ι­ερό Ναό Α­γίου Νι­κο­λάου ο­δού Α­χαρ­νών.

Το 1996, αφή­νον­τας η­μι­τε­λείς τις με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές, α­κο­λού­θησε τον πνευ­μα­τικό πα­τέρα του, Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Κα­στο­ρίας κ. Σε­ρα­φείμ, στην Κα­στο­ριά. Το 1997 χει­ρο­το­νή­θηκε Πρε­σβύ­τε­ρος και έ­κτοτε υ­πη­ρε­τεί στον Ι­ερό Ναό Αγίου Γε­ωρ­γίου πό­λεως Κα­στο­ριάς.

Το 1998 δι­ο­ρί­σθηκε από την Ι­ερά Σύ­νοδο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος Πρω­το­σύγ­κελ­λος της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Κα­στο­ρίας. Δι­α­κο­νεί συγ­χρό­νως τον το­μέα του κη­ρύ­γμα­τος, της Ε­ξο­μο­λο­γή­σεως, κα­θώς και της φι­λαν­θρω­πίας.

Το 2012 έ­λαβε το ο­φφί­κιο του Αρ­χι­μαν­δρί­του του Οι­κου­με­νι­κού Θρό­νου από τον Πα­να­γι­ώτατο Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­άρ­χη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here