Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού,

η θητεία της οποίας θα λήγει στις 31/08/2019 και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας :

α) των φορέων του Δήμου

β) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

γ) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

δ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

ε) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

στ) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

ζ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

η) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

θ) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

ι) δημότες

Υποβολή αιτήσεων :

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, μέχρι και την 21η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)]. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο e-mail : info@argosorestiko.gr

Πληροφορίες:

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού (http://www.argosorestiko.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο γραφείο Δημάρχου (τηλ. επικοινωνίας : 2467351301/2467351309).

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο. γ

) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

ε) Συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here