Έχει δημοσιευτεί και θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2018, η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Μέτρο της Συνεργασίας (Μέτρο 16) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με σκοπό τη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας».

Μία Επιχειρησιακή Ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από ένα συνδυασμό ανθρώπων της πράξης, της επιχειρηματικότητας και της επιστήμης. Για παράδειγμα: οι επιχειρησιακές ομάδες συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς (π.χ. ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, κ.λπ.).

Βασική στρατηγική επιλογή του Μέτρου αποτελεί η ενθάρρυνση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο φορέων προερχόμενων τόσο από την παραγωγική δραστηριότητα (γεωργία και κτηνοτροφία) όσο και από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα ή άλλους φορείς που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων με στόχο την άμβλυνση ή και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων, που εντοπίζονται κυρίως στο αγρο-διατροφικό σύστημα και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμους μεθόδους.
Οι συνεργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε πιλοτικές εφαρμογές σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για την, προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση νέων ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, ή την υιοθέτηση και προσαρμογή υφιστάμενων τεχνικών/πρακτικών σε νέο γεωγραφικό/περιβαλλοντικό πλαίσιο. Η καινοτομία μπορεί να είναι τεχνολογική, μη τεχνολογική ή κοινωνική, και μπορεί να βασίζεται σε νέες ή παραδοσιακές πρακτικές.

Ενδεικτικές δράσεις μπορεί να αφορούν την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων, τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής, τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας, την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού) κ.α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων ανάλογα με το αν η συνεργασία αφορά μία Περιφέρει, το σύνολο της χώρας ή Διακρατική Συνεργασία μπορεί να ανέλθει εως τις 450.000 €
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Μέτρου 16, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στους:

κ. Θεόδωρο Σιόγκα, τηλέφωνο: 2461350914, e-mail: [email protected]
κ. Μιχαήλ Μήτσκα, τηλέφωνο: 2461350925, e-mail: [email protected]

Επιπλέον, πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.pepdym.gr (διαδρομή 5η Προγραμματική Περίοδος / Εκχώρηση ΠΑΑ 2014-2020).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here