Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

«Φέρνουμε αυτήν τη ρύθμιση αναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι μέχρι να λήξει η προθεσμία θα έχει λυθεί και βρεθεί καινούργιος τρόπος αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου στη βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου.

«Μην ξεχνάμε, όμως, όλοι ότι αν δεν δίναμε αυτήν την παράταση, άρχισαν να έρχονται τα προβλήματα που αφορούσαν απορροφήσεις κοινοτικών πόρων, ενισχύσεις στην κτηνοτροφία και, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν ζητήματα, τα οποία για εμάς δεν έχουν ευαισθησία», πρόσθεσε ο Βαγγέλης Αποστόλου στη διάρκεια της συζήτησης, του νομοσχεδίου το οποίο τελικώς ψηφίστηκε μαζί με τις δυο τροπολογίες, για την παράταση προκειμένου για αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων και την αποζημίωση αγροτών για ζημιές που προξένησαν ζώα σε καλλιέργειες.

Κατ’ εξαίρεση άδεια σε στάβλους σε οδικό δίκτυο

Άδεια κατ’ εξαίρεση μπορούν να λάβουν και οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις που ορίζει ο Νόμος 4056/2012. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που παρατείνει παράλληλα την προθεσμία έκδοσης άδειας που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Mε βάση το Παράρτημα του άρθρου 20 του νόμου 4056/2012 προβλέπονταν πως τέτοιες εγκαταστάσεις έπρεπε ανάλογα με τον αριθμό ζώων που φιλοξενούν να είναι σε απόσταση 50 μέτρων από εθνικό ή επαρχιακό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο εφόσον φιλοξενούνταν σε αυτό από 21-40 ζώα. Όσες μονάδες είχαν από 41 έως 650 ζώα έπρεπε να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα  από το δίκτυο.

Σημειωτέον πως η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Με αυτή, παρατείνεται εκ νέου από τότε που έληξε (12.09.2016) και μέχρι 31.12.2018 η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω παράτασης, εξακολουθεί να υφίσταται η αναστολή ισχύος των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν είχαν εκδοθεί, καθώς και η δυνατότητα ένταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Χορηγείται άδεια εγκατάστασης κατ’ εξαίρεση:

• σε σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012.

• Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012.

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης ισχύος της άδειας εγκατάστασης για την πρώτη κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (πρόχειρα καταλύματα ζώων), καθώς και της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης για τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της ανωτέρω παραγράφου (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια κ.λπ.) κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας διατήρησης για τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.

Εισηγητική Έκθεση

Με την προτεινόμενη τροπολογία-προσθήκη ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα επιχειρείται ρύθμιση θεμάτων τα οποία αφορούν στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α’ 52) όπως ισχύει.

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας καθώς πέραν της χαμηλής συμμετοχής του στους οικονομικούς δείκτες της χώρας, αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος παράγει ισχυρά ποιοτικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. φέτα). Η στήριξη και προώθηση της κτηνοτροφίας αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου, έτσι ώστε ο κλάδος της κτηνοτροφίας να ξεπεράσει τις δομικές του αδυναμίες και να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγέθυνση του αγροτικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).

Παρά ταύτα το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς τη σχετική άδεια εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επηρεάζεται κυρίως από το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την εγκατάστασή τους εντός δασών, δασικών και δημοσίων εκτάσεων και τη διατήρηση αυθαίρετων κτισμάτων. Από την εφαρμογή του ν. 4056/2012, ανέκυψαν θέματα που προκάλεσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου που έχουν εντοπιστεί, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία απλούστευσης του, που ενδεχόμενα να οδηγήσει σε νέο θεσμικό πλαίσιο. Για αυτό το λόγο στην παρούσα ρύθμιση εισάγονται διατάξεις, οι οποίες παρατείνουν τις προθεσμίες αδειοδότησης και αναστολής κυρώσεων του ισχύοντος νόμου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, αντιμετωπίζονται σειρά προβλημάτων που πηγάζουν από τις διοικητικές αδυναμίες εφαρμογής του ν. 4056/2012 και δημιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις και κοινωνικά προβλήματα στους κτηνοτρόφους και τις τοπικές κοινωνίες. Αναλυτικότερα:

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης παρατείνεται η σχετική προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης όλων των κατηγοριών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ν. 4056/2012, μέχρι την 31.12.2018. Η συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε οι κτηνοτρόφοι της Χώρας να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων.

Με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης: α) προστίθεται στο τέλος της παραγρ. 3 του αρ. 5 του ν. 4056/2012 εδάφιο με το οποίο δίνεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός ΑΕΙ, ερευνητικών φορέων, νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, εποπτευόμενων σχολών ΕΠΑΣ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και εντός λοιπών εκπαιδευτικών δομών ή σε υφιστάμενους ιππικούς ομίλους και οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος του αρ. 20, με στόχο τη νομιμοποίηση της δραστηριότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων, οι οποίες δομές έχουν ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα, τον αθλητισμό, τη ψυχαγωγία και την υγεία, β) η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται έτσι ώστε οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες κατά την έναρξη του ν. 4056/2012, οι οποίες βρίσκονταν πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αποκτούν τη δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας εγκατάστασης, καθώς η δραστηριότητα τους προϋπήρχε της ισχύος του νόμου, μάλιστα μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις.

Στην παράγραφο 3 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης με την α’ και γ’ περίπτωση τροποποιείται, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 5 του αρ. 6 του ν. 4056/2012, προκειμένου να δοθεί δικαίωμα παράτασης ισχύος της άδειας προέγκρισης καθώς, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που θέτει ο ισχύων νόμος, μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων δεν συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε λόγω υπαιτιότητας της δημόσιας διοίκησης (γραφειοκρατία, αναμονή έκδοσης δικαιολογητικού, κλιμακίων ελέγχου κλπ) είτε ελλιπούς ενημέρωσης ή/και οικονομικών δυσχερειών με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι αυτοί να μην μπορούν να ασκήσουν νομίμως την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα κινδυνεύοντας με οικονομικές κυρώσεις και σφράγισμα των εγκαταστάσεών τους.

Με την β’ περίπτωση της παρ. 3 της προτεινόμενης τροπολογίας- προσθήκης τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του αρ. 6 του ν. 4056/2012, έτσι ώστε η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό εν ισχύ οπουδήποτε στη δημόσια διοίκηση ζητείται η άδεια εγκατάστασης, γεγονός που εξυπηρετεί ιδιαίτερα στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και στη λήψη σχετικών οικονομικών ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους.

Με την παράγραφο 4 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του αρθ. 17α του ν. 4056/2012. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή κυρώσεων σε κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες υφίστανται εντός ή πλησίον οικισμού και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια διατήρησης όχι από ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά από καθυστέρηση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Λόγω των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμη η νομοθετική ρύθμιση με τροπολογία- προσθήκη, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

«Άρθρο …………..
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης, των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του 4056/2012 (Α’ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2018.

2. Το άρθρο 5 του ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών , που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται άδεια εγκατάστασης.»

β) Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του παραρτήματος του άρθρου 20 (πίνακας 2 του παραρτήματος), χορηγείται άδεια εγκατάστασης.» 

3. Το άρθρο 6 του ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής: 

α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου β, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:

α) σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η AAA εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της AAA.

β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η AAA εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.» 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας.»

γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών . Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:

α) σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε-,η AAA εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της AAA.
β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η AAA εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.» 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.»

agronews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here