Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του                      Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 19/12/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) α) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.{Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)}, β)  Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου που υπερβαίνει το όριο της ως άνω περίπτωσης α’. {Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8β (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)}.
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αντικατάσταση υγρομόνωσης δώματος Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».
 4. Έγκριση της 4η Παράτασης Προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς.
 5. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του 9ου  & 10ου Λογαριασμού του έργου: «Μετατροπή 1 Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο» Π.Ε. Καστοριάς.
 6. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του έργου: «Στατική Ενίσχυση Κτιρίου 1ου  Γυμνασίου» Π.Ε. Καστοριάς.
 7. Έγκριση τροποποίησης της 2522/17 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το έργο: « Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.
 8. Έγκριση συγκρότησης Α) Επιτροπής γνωμοδότησης, για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα & μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καστοριάς, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και άλατος αποχιονισμού, για την προμήθεια υλικών συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του χώρου του αμαξοστασίου και για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς (πινακίδες οδοσήμανσης, αποκατάσταση βλαβών, κατακερματισμός ογκολίθων, σκυροδέματα, αποφράξεις τεχνικών κ.α.)για τα είδη ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του αμαξοστασίου, για το έτος 2018,και Β) Επιτροπής παραλαβής, των υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε, της Π.Ε, Καστοριάς, του πετρελαίου κίνησης και του άλατος αποχιονισμού, των υλικών συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς των υλικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του χώρου του αμαξοστασίου και  των υλικών και εκτελούμενων εργασιών γ(α την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς (πινακίδες οδοσήμανσης, αποκατάσταση βλαβών, κατακερματισμός ογκολίθων, σκυροδέματα, αποφράξεις τεχνικών κ.α.) για το έτος 2016,για τα είδη ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου, για το έτος 2018.
 9. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ»Π.Ε. Φλώρινας.
 10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
 11. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00€ Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ορισμού ως υπολόγου – διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων α)για την αντιμετώπιση δαπανάν των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 7.471,82€ και γ)την έγκριση δαπάνης 7.471,82€ από τον ΚΑΕ 0899.01 του Φ.072 του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έτους 2018 και την έγκριση και διάθεση της πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31η  Δεκεμβρίου 2017.
 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ποσού 1.157,13€ για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υγρών για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ..
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και  της δαπάνης για την «Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς των υπολογιστών και εξυπηρετών της ΠΕ Γρεβενών» για τρία (3) έτη προϋπολογισμού  3.943,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις «ΩΣΑΝΝΑ», του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας».
 17. Έγκριση ορθής επανάληψης χιλιομέτρων και τιμής της διαδρομής Κ. Υδρούσα- Τροπαιούχος-Πέρασμα-Κολχική που εκτελεί ο Μήσσιος Βασίλειος σύμφωνα με τις αριθ. 2443/2017, 2887/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. Π.Ε. Φλώρινας.
 18. Έγκριση της αύξησης των χιλιομέτρων του δρομολογίου που εκτελεί ο Μήσσιος Βασίλειος σύμφωνα με τις αριθ. 2172/2017, 2443/2017, 2887/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. για την μεταφορά 3 μαθητών προς τον Τροπαιούχο, και 1 μαθητή προς Κολχική και τής αύξησης του ημερήσιου κόστους Π.Ε. Φλώρινας.
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
 22. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 24. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για τις Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις – Δράσεις του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης.
 27. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του έργου; «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ . ΕΤΟΥΣ 2017. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.».
 28. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 29. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών νια τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης δ παρ. α του Ν 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EE)» και συγκεκριμένα άρθρο 221 περ.8 παρ. β (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2018.
 30. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ Π Α. (Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών{ προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα άρθρο 221 παρ 8 α {όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2018.
 31. Έγκριση δαπάνης.
 32. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2,588,112,00 €.
 33. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €.
 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 35. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 36. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018».
 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας ανταλλακτικών εκχιονιστικού  μηχανήματος (μπαταρίας) ΜΕ 90763 Π.Ε. Γρεβενών.
 38. Έγκριση του 2ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».
 39. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης γιο της ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.
 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπαταριών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 1018 και ΚΗΙ 1035 Π.Ε.Γρεβενών.
 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας μακρόστενους 300X110 με λογότυπο για τις ανάγκες των  υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.
 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 ΠΕ Γρεβενών.
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λογισμικού για επικοινωνία αυτόματης γραμμής και server του ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 ΠΕ Γρεβενών .
 45. Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων: κέτερινγκ, κυπέλλων-μεταλλίων και φιλοξενίας – διατροφής, στα πλαίσια του 15ου Τουρνουά Σκακιού – «Κύπελλο Φωτιάς», της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 προκριματικοί – 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός, στη Φλώρινα».
 46. Έγκριση για Διαπραγμάτευση δρομολογίου από Εργατικές κατοικίες Αγίου Μηνά Φλώρινας προς Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας για τη μεταφορά μιας μαθήτριας.
 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 48. Έγκριση δαπάνης.
 49. Έγκριση Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής :«Παραλαβής και παράδοσης των τεσσάρων (4) εκχιονιστικών πολυμηχανημάτων της δωρεάς από την εταιρεία TAP Α.Ε.».
 50. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
 51. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.
 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 53. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Καστοριάς,αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ». Προϋπολ. 300,000,00 € ΑΝΑΔ: ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.
 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας συντήρησης κλιματιστικού στο ΚΕΔΔΥ Γρεβενών.
 55. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.
 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Ε. Γρεβενών.
 57. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών.
 58. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κινητής ασύρματης κάμερας για το ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 59. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €.
 60. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ . ΕΤΟΥΣ 2017. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ.
 61.  Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης προμήθειας βιβλίων.
 62. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 63. Έγκριση πρακτικού     Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018»προϋπολογισμού 139.500,00€ (συμπ ΦΠΑ24%).
 64. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 65. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικαστικού επιμελητή.
 66. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 68. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here