Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/1/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.
 3. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 50.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.
 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.
 5. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.
 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 500.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.
 7. Τυπική επανέγκρισης δαπανών(επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών.
 8. Τυπική επανέγκρισης δαπανών(επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών.
 9. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.
 10. Έγκριση πρακτικού No 1/2017 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 5/2017 για την προμήθεια και μεταφορά 1.344 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018.
 11. Έγκριση εισήγησης για τροποποίηση δρομολογίου που εκτελεί ο Γεώργιος Βράντσης από το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Φλώρινας προς το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Φλώρινας και το Συστεγαζόμενο 2° Γυμνάσιο Φλώρινας.
 12. Έγκριση εισήγησης για παράταση των Συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, έως 28-2-2017 σύμφωνα με το Ν. 4508/22-12-2017 Άρθρο 45.
 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 14. Έγκριση  ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε.Γρεβενών.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.919,20 € για την σύναψη σύμβασης με εργαστήρια αναλύσεων για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Εμφιαλωμένων, Τροφίμων και επιφανειών επεξεργασίας τροφίμων).
 16. Έγκριση δαπάνης που αφορά τον περιοδικό έλεγχο φορέα πιστοποίησης για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων Διοικητηρίου Γρεβενών.
 18. Έγκριση ετήσιας δαπανής.
 19. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη νομική βάση πληροφοριών νομοτέλεια.
 20. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.
 25. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρου Καρυπίδη.
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη των επιπλέον εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης».
 27. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων Γραφείου Περιφερειάρχη και Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας στο νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας για το έτος 2018.
 28. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην Περιοχή Πενταβρύσου για την Προστασία του Αντλιοστασίου Ύδρευσης»Π.Ε.Καστοριάς.
 29. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 31. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 33. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 34. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 35. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 36. Έγκριση ή μη επιβολής ποινικής ρήτρας 153,28 ευρώ στον ανάδοχο μεταφορέα μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης.
 37. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1/2018.
 38. Έγκριση  δαπάνης.
 39. Έγκριση  δαπάνης.
 40. Έγκριση  δαπάνης.
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος.
 44. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής  του Συνοπτικού  Διαγωνισμού  «Σύμβουλος Τεχνικής  Υποστήριξης  Διαπεριφερειακής  Ανταλλαγής Εμπειριών  – Διαχείρισης και Επικοινωνίας  του  Προγράμματος Interreg Europe /REGIO – MOB » Π.Ε.Γρεβενών.
 45. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 46. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 2. Έγκριση η μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΙΙ και IV του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here