Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του άρ. 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας
  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
  81/τ.Α΄/4.4.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  β) του άρ. 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων
  του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
  Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/
  12.9.2000),
  γ) των άρ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του
  Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
  ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9.3.1999),
  δ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
  Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9.10.2017), όπως ισχύει,
  ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019) και
  στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
  Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17.7.2019).
 2. Τις αποφάσεις:
  α) τη με αριθμ. Γ4β/ΓΠ.53393/14.8.2018 (ΦΕΚ 492/
  ΥΟΔΔ/3.9.2018) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά με τον ορισμό μελών
  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Καστοριάς αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας,
  β) τη με αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.877/8.1.2020 (ΑΔΑ:
  Ψ9ΞΞ465ΦΥΟ-8ΕΥ, ΦΕΚ 8/ΥΟΔΔ/13.1.2020) απόφαση
  του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον ορισμό του ΧΑΤΣΙΟΥ
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ως νέου Διοικητή στο Γ.Ν. Καστοριάς.
 3. Τα έγγραφα:
  α) τις από 12.7.2019 και 16.1.2019 υποβληθείσες παραιτήσεις των μελών Τριανταφύλλου Αικατερίνης, Ταμπούρα Ιωάννη και Μαρίας Χρυσοστομίδου, αντίστοιχα,
  οι οποίοι είχαν ορισθεί με την αναφερόμενη στο σημείο
  2α απόφαση,
  β) το από 23.3.2020 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/
  νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων προς
  το γραφείο Υπουργού Υγείας, με συμπληρωμένο με τα
  προς ορισμό μέλη στο Δ.Σ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
  γ) το με αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.20415/22.3.2020 έγγραφο
  της υπηρεσίας προς τον Διοικητή του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  σχετικά με την εκλογή και την υπόδειξη αιρετών μελών
  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, χωρίς τη
  σχετική ενημέρωση έως την σύνταξη της παρούσας.
  δ) Τη με αριθμ. B2α.οίκ.23334/7.4.2020, προβλεπόμενη
  από την παρ. 5 του αρ. 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
  τ.Α΄/2014), όπως ισχύει, εισήγηση του Προϊσταμένου
  της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
  Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος του προϋπο-
  1250 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 288/16.04.2020
  λογισμού του φορέα όσο και σε βάρος του κρατικού
  προϋπολογισμού.
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται νέα συγκρότηση του Δ.Σ.
  του φορέα, διότι με τον διορισμό νέου Διοικητή και την
  παραίτηση των οριζόμενων από τον Υπουργό μελών,
  πλην ενός αναπληρωματικού, δεν πληρούται η νόμιμη
  κατ’ ελάχιστον απαρτία της προηγούμενης σύνθεσής του
  και συνεπώς το συλλογικό όργανο δεν υφίσταται νόμιμα.
  Επισημαίνονται οι ως άνω (3α) συνημμένα υποβληθείσες
  παραιτήσεις των μελών, όπως αυτά είχαν ορισθεί στην
  ως άνω (2α) απόφαση καθώς και ο διορισμός (2β) νέου
  Διοικητή στο εν λόγω Νοσοκομείο, αποφασίζουμε:
  Α. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.
  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ως
  ακολούθως:
 5. ΧΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.:
  ΑΕ 823585, Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της
  Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Διοικητής στο ΓΝ
  Καστοριάς ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  του Νοσοκομείου.
 6. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Λάμπρου, με Α.Δ.Τ.:
  ΑΒ 711345, Φαρμακοποιός, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟ του Ηλία, με Α.Δ.Τ.:
  ΑΜ 856576, Οικονομολόγο.
 7. ΚΟΥΝΟΥΚΤΣΗ ΑΓΝΗ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.:
  ΑΗ 333069, Δικηγόρος, τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ του Λεοντίου, με Α.Δ.Τ.:
  ΑΒ 711755, Δικηγόρο.
  Β. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται
  ο ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ.
  Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 10 Απριλίου 2020
  Ο Υπουργός
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here